Luxoft Training :: Katalog szkoleń

Katalog szkoleń

 • Metody i procesy rozwoju oprogramowania 8 courses
  SDP-031
  Trening Agile obejmuje ćwiczenia i gry mające na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu i przyjęciu zwinnego sposobu myślenia, a nie wyłącznie przybliżeniu wiedzy o praktykach i narzędziach Agile.
  SDP-042
  Nasze szkolenie jest adresowane do menedżerów i kadry kierowniczej oraz koncentruje się na prowadzeniu przedsiębiorstwa Lean-Agile poprzez wykorzystanie Scaled Agile Framework (SAFe®) i jego podstawowych zasad.
  SDP-043
  Zdobądź umiejętności niezbędne dla każdego członka zwinnego zespołu stanowiącego część Agile Release Train (ART), naucz się efektywnej współpracy z innymi zespołami stając się SAFe® 4 Practitioner (SP).
  SDP-044
  Rozwiń wachlarz umiejętności potrzebny do kierowania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean i poznaj działania, narzędzia i mechanizmy używane do zarządzania rejestrami (backlogs) i programami
  SDP-045
  Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą roli Scrum Mastera w przedsiębiorstwie SAFe.
  SDP-046
  Ten dwudniowy kurs przygotowuje obecnych Scrum Masterów do liderskiej roli w ułatwianiu zespołowi Agile, programowi oraz przedsiębiorstwu z sukcesem implementować Scaled Agile Framework (SAFe®).
  SDP-048
  16 hours
  Ten dwudniowy kurs zapewnia kompleksowy przegląd dla zrozumienia kompetencji DevOps potrzebnych do przyspieszenia Time-To-Market (TTM), przez poprawę przepływu wartości dzięki Continuous Delivery Pipeline.
  SDP-050
  Ten kurs Agile Product Management wykorzystuje moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, wykorzystując sprawdzone możliwości SAFe do realizacji tych wizji.
 • Zarządzanie projektami informatycznymi 4 courses
  PM-001
  Szkolenie stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami oprogramowania dla początkujących i obecnych menedżerów projektów.
  PM-004
  Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami IT dotyczy procesów szacowania projektów z opracowania oprogramowania i związanych z tym aktywnościami.
  PM-007
  Szkolenie dotyczy Zarządzania ryzykiem IT: metody identyfikacji, klasyfikacji i analizy ryzyka, metody ewaluacji ryzyka i planowanie zarządzania ryzykiem.
  PM-031
  Szkolenie to pokaże Ci perspektywę widzenia projektu w programie Microsoft Project . Narzędzie to wykorzystawne jest to zarządzania i wspierania wszystkich projektów w organizacji (tj. zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie). Szkolenie obejmuje praktyczne zajęcia zarządzania projektem: tworzenie struktury podziału pracy, ustalanie harmonogramu zadań, szacowanie nakładów pracy, przydzielanie zasobów do zadań, monitorowanie budżetu i pracy za pomocą zarządzania wartością wypracowaną itp.
 • Analiza biznesowa i systemowa 11 courses
  REQ-031
  To jest symulacja biznesowa, w której przechodzisz przez proces badania potrzeb klienta i opracowywania wymagań systemowych. Jest to przydatne dla wszystkich, którzy chcą popracować nad umiejętnościami i czynnościami związanymi z pozyskiwaniem i analizowaniem wymagań w BABOK Guide.
  REQ-038
  Poznaj zasady stosowania elementów graficznych języka, poznaj rodzaje diagramów BPMN i odkryj możliwości automatycznego wykonywania zbudowanych modeli.
  REQ-050
  Kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących analityków biznesowych, jak i dla innych specjalistów, którzy chcą zrozumieć podstawy analizy biznesowej.
  REQ-051
  Szkolenie bazuje na materiałach IIBA i jest poświęcone jednemu z obszarów wiedzy Babok Guide wersji 3.0 - "Business Analysis Planning and Monitoring".
  REQ-052
  Celem kursu jest wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z pozyskiwaniem informacji w analizie biznesowej oraz współpracą z interesariuszami."
  REQ-053
  Kurs omawia właściwości planowania w analizie biznesowej w podejsciu Agile. Uczestnicy wezmą także udział w różnego rodzaju ćwiczeniach.
  REQ-054
  Nasz kurs analizy strategicznej oparty jest na najnowszej wersji przewodnika BABOK® Guide i przedstawia rzeczywiste przykłady, które ilustrują jak analiza biznesowa funkcjonuje.
  REQ-055
  Szkolenie dotyczy opisania i modelowania wymagań, weryfikacji i walidacji wymagań, strukturyzacji i organizacji wymagań, określenia wariantów rozwiązań.
  REQ-056
  Obszar wiedzy "Ocena rozwiązania" opisuje zadania wykonywane przez analityków biznesowych w celu wykazania i zwiększenia wartości analizy biznesowej.
  REQ-064
  Szkolenie zostało opracowane, aby pomóc Ci przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego ECBA.
 • Architektura oprogramowania i projektowanie 8 courses
  ARC-001
  Szkolenie z zakresu podstawowych pojęć w kontekście architektury oprogramowania oraz identyfikacji wymogów projektowania, dokumentowania i analizy.
  ARC-003
  Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia DDD (Domain Driven Design) oraz zagadnienia zwiД…zane z projektowaniem obiektowym OOP i OOD
  ARC-004
  Szkolenie dotyczy architektonicznych rozwiązań przy projektowaniu oprogramowania. Analiza najlepszych praktyk w projektowaniu aplikacji korporacyjnych.
  ARC-005
  Główne zadanie kursu - przegląd technik budowy konceptualnego modelu aplikacji, opartych na wykorzystaniu szablonów, a także możliwości ponownego użycia opracowań, wykonanych w ramach zorientowanej obiektowo analizy. Kurs daje praktyczne rekomendacje z budowy UML prezentacji konceptualnego modelu i z dalszej transformacji konceptualnego modelu w projekt.
  ARC-008
  Głównym celem szkolenia jest prezentacja podstawowych pojęć, zasad i podejść wykorzystywanych podczas projektowania wysokowydajnych systemów.
  ARC-013
  Szkolenie koncentruje się głównie na asynchronicznej komunikacji poprzez kolejki i wzorce integracji oraz opisaniu podstawowych elementów rozwiązań zbudowanych na klasycznych kolejkach komunikatów, takich jak IBM MQ, ActiveMQ, RabbitMQ oraz nowoczesnych narzędziach, takich jak Kafka i Pulsar.
  ARC-015
  Wprowadzenie do głównych koncepcji architektury mikrousług (MSA). Koncentrujemy się na pojęciu architektury mikrousług w powiązaniu z "tradycyjnymi" metodami budowy systemu. Omawiamy wzorce architektury mikrousług, a także kwestie związane z wdrażaniem MSA i metody zapewniania wymaganych jakości.
  ARC-016
  Zapoznaj się z omówieniem projektowania aplikacji w chmurze. Szkolenie obejmuje podstawowe zasady budowy systemów chmurowych oraz podstawowe bloki konstrukcyjne oferowane przez dostawców IaaS / PaaS / SaaS (a także metody i specyfikę korzystania z nich). Będziesz ćwiczyć budowanie sieci wirtualnej, zarys struktury aplikacji i tworzenie projektów zapewniających jakość atrybutów.
 • .NET 3 courses
  DEV-006_NET
  Przyglądamy się podejściom i metodom poprawy czytelności kodu źródłowego w C #. Będziesz ćwiczyć refaktoryzację małych programów, koncentrując się na różnych aspektach ulepszania istniejącego kodu.
  NET-001
  Kurs dotyczy komponentów platformy Microsoft .NET, struktury aplikacji, składni języka C#; daje podstawy opracowania w środowisku Visual Studio 2010.
  SDP-030_PRG
  Szkolenie obejmuje trzy główne obszary: Zarządzanie zależnościami w .NET, Asynchroniczna przyszłość w .NET Framework oraz Porady i wskazówki w języku C #.
 • Databases 3 courses
  DB-018
  Szkolenie jest wprowadzeniem do języka proceduralnego Oracle PL/SQL. W systemie zarządzania bazą danych używana jest wersja 11g.
  DB-021
  Szkolenie z zakresu posługiwania się językiem Oracle PL/SQL w wersji Oracle 11g R2. Obiekty przechowywane w systemach zarządzania bazami danych Oracle.
  DEV-010
  Kurs stanowi wprowadzenie do SQL i pomaga uczestnikom rozwinąć niezbędne nawyki potrzebne do wyszukiwania i modyfikacji danych w bazach danych SQL.
 • DevOps 3 courses
  ADM-019
  Ten kurs obejmuje podstawowe informacje o Dockerze: instalacja, podstawowe użycie, tworzenie obrazu, rój, usługi i stos.
  ADM-021
  Pod koniec szkolenia będziesz mieć wystarczającą ilość materiałów i podstawowe przygotowanie wymagane do uzyskania certyfikatów Kubernetes (CKAD, CKA).
  DEV-017
  Szkolenie obejmuje zasady DevOps. Celem kursu jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu DevOps poprzez praktyczne przykłady z życia wzięte i popularne narzędzia.
 • Git 1 courses
  DEV-007
  Na kursie uczestnicy nauczą się pracować z Git, jedną z najbardziej zaawansowanych wersji kontroli systemu.
 • Golang 1 courses
  DEV-040
  32 hours
  Jest to podstawowy kurs języka programowania Go. Zawiera przegląd podstawowych typów danych, konstrukcji przepływu sterowania, specyfiki stylu programowania oraz wbudowanych narzędzi kompilatora.
 • Java 30 courses
  DEV-001_JVA
  Patterny (patterns, szablony) są konsystencją pewnego doświadczenia, przydatną do ponownego użycia.
  DEV-006_JVA
  W ramach kursu uczestnik pozna różne rodzaje niepoprawnego kodu, które należy poddać refaktoryzacji oraz nauczy się technik refaktoryzacji.
  DEV-009_JVA
  Wprowadzenie do jednej z praktyk inżynierskich rozwoju zwinnego - rozwoju sterowanego testami (TDD).
  EAS-017
  Niniejszy kurs zawiera kluczowe koncepcje i metody opracowywania aplikacji do przetwarzania danych przy użyciu Apache Spark.
  JVA-007
  Na tym kursie uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętnoąści i wiedza, które pozwolą im zająć się opracowaniem na platformie Java SE.
  JVA-008
  Szkolenie koncentruje się na zaawansowanych metodach programowania na platformie Java SE i jest rozwinięciem kursu podstawowego.
  JVA-009
  Zajmujemy się wszystkimi głównymi problemami związanymi z wdrażaniem komponentów, kontekstem transakcji i bezpieczeństwem EJB. Zapoznasz się z Java Message Service (JMS) i nauczysz się, jak rozwijać klientów usługi wiadomości. Ponadto obejmujemy również korzystanie z konsoli serwera aplikacji do celów wdrażania i monitorowania komponentów EJB. Szkolenie oparte jest na serwerze Oracle Weblogic.
  JVA-010
  Kurs Java Spring da słuchaczom pojęcie o zagadnieniach Spring Framework: m.in. użyciu szablonu Inverse of Control (IoC) i aspektowo orientowanego programowania (AOP).
  JVA-013
  To szkolenie oferuje uczestnikom przegląd frameworka. Dowiesz się, jak budować bezpieczną aplikację J2EE dla przedsiębiorstw za pomocą Spring Security Framework.
  JVA-014
  W trakcie szkolenia zostanie omówiony intrerfejs programistyczny aplikacji Java Persistence i jego użycie do odwzorowania obiektów Java.
  JVA-016
  W kursie rozpatruje się teoretyczne podstawy i specyfikę budowania projektu Java za pomocą Apache Maven, jego zasady i charakterystyki architektury. Kwestie integracji Maven z IDE Eclipse i Hudson także są częścią szkolenia.
  JVA-017
  Pogłęb swoją znajomość Java. Dzięki temu zaczniesz pisać przejrzystszy poprawniejszy i bardziej niezawodny kod nadający się do wielokrotnego użytku.
  JVA-030
  12 hours
  Szkolenie dotyczy nowych funkcjonalności Javy 8. Wyrażenia lambda, przetwarzanie strumieni danych z map-filter-reduce, programowanie asynchroniczne.
  JVA-031
  Podczas tego kursu uczestnicy poznają specyfikę i cechy języka Scala, jego zalety i wyzwania.
  JVA-034
  Kurs jest poświęcony rozwojowi usług sieciowych REST na platformie Java przy użyciu JAX-RS i Spring MVC.
  JVA-035
  Kurs przedstawia zasady SOLID na praktycznych przykładach. Ćwiczenia prowadzone na szkoleniu, polegają na napisaniu aplikacji w pięciu etapach.
  JVA-043
  Spring Cloud to zestaw narzędzi do budowania systemów rozproszonych o wspólnych wzorcach, takich jak configuration management, service discovery, circuit breakers, intelligent routing, micro-proxy, control bus, one-time tokens, global locks, leadership election, distributed sessions, cluster state i tak dalej.
  JVA-045
  Kurs obejmuje podstawy programowania obiektowego, wykorzystanie języka UML do projektowania architektury aplikacji, podstawy języka Java (typy języka, operatory, klasy, pakiety, wyjątki) oraz wiele praktycznych przykładów.
  JVA-046
  Kurs obejmuje podstawy programowania obiektowego, wykorzystanie UML do projektowania architektury aplikacji, podstawy języka Java (typy języka, operatory, klasy, pakiety, wyjątki) oraz wiele praktycznych przykładów.
  JVA-047
  Moduł ten koncentruje się na dwóch głównych tematach: klasach wewnętrznych i wyjątkach.
  JVA-048
  Niniejszy moduł szkoleniowy dotyczy typów generycznych.
  JVA-049
  Niniejszy moduł szkoleniowy skupia się na diagramach klas UML.
  JVA-053
  8 hours
  Java. io należy do pakietu Java i zawiera klasy/interfejsy obsługujące operacje wejścia/wyjścia (odczytu/zapisu).
  JVA-059
  12 hours
  Szkolenie obejmuje przykłady i ćwiczenia praktyczne, aby pomóc uczestnikom w ćwiczeniu i opanowaniu RabbitMQ.
  JVA-060
  8 hours
  W tym szkoleniu chcemy pomóc uczestnikom rozwinąć podstawowe umiejętności tworzenia oprogramowania za pomocą platformy Java SE 9. Kurs obejmuje 3 główne obszary: system modułowy w java 9, java shell i aktualizacje Java API.
  JVA-067
  12 hours
  Kurs obejmuje wszystkie niezbędne informacje o JUnit5 (architektura i funkcje) wraz z przykładami i ćwiczeniami, aby pomóc uczestnikom wykorzystać zbodytą wiedzę w praktyce.
  JVA-069
  Szkolenie obejmuje główne aspekty sieci Java: modele OSI i TCP / IP, klasy Java dla adresów IP i gniazd, aplikacje klient / serwer Java z komunikacją datagramów TCP i Java z UDP.
  JVA-073
  Uczestnicy dowiedzą się, jak pisać własne aplikacje, stosując zasady BDD i używając JUnit5, Cucumber i JBehave.
  JVA-074
  Szkolenie koncentruje się na współczesnym funkcjonalnym, asynchronicznym i reaktywnym podejściu do programowania w języku Java. Obejmuje badanie NIO2, CompletableFurure, RxJava, Reactor, R2DBC, SSE, Spring Data reactive, WebClient, reactive WebSocket i RSocket.
  JVA-075
  Jak korzystać ze Spring REST, HATEOAS i CORS, dokumentować usługi REST, serializować i ograniczać dane przekazywane do klienta i nie tylko.
 • Scripting Languages 4 courses
  SCRIPT-002
  W trakcie kursu uczestnicy poznają zarówno podstawy pisania i prowadzenia skryptów Python, jak i głębsze aspekty jezyka, m.in. wyrażenia regularne.
  SCRIPT-003
  Na szkoleniu rozważane są głębsze aspekty języka Python, który jest potężnym językiem programowania, wykorzystywanym m.in. w tym telekomunikacji.
  SCRIPT-006
  Na szkoleniu zapoznasz się m.in. z zaawansowanymi technikami Python, podstawowymi funkcjami, OOP, zaawansowanymi funkcjami - decorators, templates.
  SCRIPT-007
  Dowiedz się, jak używać języka programowania Python do tworzenia prawdziwych back-endowych produktów oprogramowania.
 • WEB 8 courses
  WEB-001
  Wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem JavaScript. Obejmuje wstępny HTML i CSS oraz główne struktury i koncepcje JavaScript.
  WEB-007
  W tym szkoleniu przyjrzymy się JavaScript (EcmaScript 2015+), wykorzystaniu JavaScript do pracy w przeglądarkach (zdarzenia UI, manipulacja HTML z DOM CSS), modułom JavaScript (NPM, Webpack), pracy z serwerem (protokół HTTP, REST, AJAX, Axios, WebSocket).
  WEB-012
  Kurs obejmuje bibliotekę JavaScript React.js, architekturę FLUX i jej najpopularniejszą implementację - REDUX.
  WEB-017
  Kurs obejmuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące Node.JS: Menedżer pakietów NPM, framework Express (routing, silnik szablonów Pug, oprogramowanie pośredniczące), metoda REST, praca asynchroniczna z NodeJS API, praca z systemem plików, podstawowe koncepcje MongoDb i jak ją wykorzystywać z poziomu aplikacji Node.JS.
  WEB-021
  Struktura Angular 9 została całkowicie przeprojektowana, aby spełnić obecne wymagania dotyczące tworzenia stron internetowych. Teraz jest napisany nie w JavaScript, ale w języku TypeScript - wygodniejszym w programowaniu dużych aplikacji.
  WEB-022
  To szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy mają już doświadczenie w korzystaniu z Angulara. Koncentruje się na zaawansowanych tematach, które pozwolą ci zwiększyć efektywność rozwoju i poprawić jakość twojego kodu, czyniąc go bardziej efektywnym i rozszerzalnym.
  WEB-023
  To szkolenie jest skierowane do doświadczonych programistów React i koncentruje się na bardziej zaawansowanych tematach związanych z tym językiem programowania.
  WEB-024
  Szkolenie ma na celu pomoc w zrozumieniu skomplikowanych funkcji, konstrukcji składni i wewnętrznych mechanizmów języka JavaScript.
 • Automatyzacja testowania i Zarządzania testami 9 courses
  ISTQB-001
  Nasz kurs przygotowawczy do poziomu podstawowego ISTQB przysposabia uczestników do przeprowadzenia testów oprogramowania w oparciu o najlepsze praktyki w tej dziedzinie.
  SQA-002
  Na treningu rozważa się właściwości funkcjonalnego i niefunkcjonalnego testowania aplikacji internetowych. Wymogi i standardy aplikacji internetowych.
  SQA-024
  Kurs obejmuje takie zagadnienia, jak jakość wymagań, przyczyny defektów, efekt mnożenia defektów, relacja defektu i ryzyka oraz znaczenie klasyfikacji defektów.
  SQA-028
  Kurs dla testerów oprogramowani dotyczy metodologii opracowania testowych scenariuszy na podstawie SIS, podejścia do projektowania testowego planu.
  SQA-030
  Kurs obejmuje podstawowe pojęcia dotyczące jakości oprogramowania i jakości procesu programistycznego.
  SQA-040
  Uczestnicy kursu dowiedzą się jak skutecznie testować aplikacje mobilne aby zwiększyć zadowolenie użytkownika i uniknąć najczęściej spotykanych błędów.
  SQA-044
  Szkolenie dotyczy wdrażania automatyzacji testów, wyboru narzędzi testowych oraz problemów i metodyki tworzenia automatyzowanych testów.
  SQA-050
  Wprowadzenie do testów automatycznych, w którym dowiesz się o projektowaniu i tworzeniu testów automatycznych za pomocą sterownika Selenium Web Driver w Javie i JUnit.
  SQA-052
  Wprowadzenie do testów automatycznych, w którym dowiesz się, jak projektować i opracowywać testy automatyczne dla usług REST przy użyciu bibliotek Rest Assured i Retrofit 2.
 • Administrowanie oprogramowaniem 3 courses
  ADM-007
  W ramach tego kursu przedstawia się przegląd systemów operacyjnych Linux z punktu widzenia administratora systemowego.
  ADM-008
  Szkolenie dotyczy pracy z aplikacjami komunikacyjnymi wbudowanymi dla GNU/Linux lub innych środowisk POSIX; funkcjonalności dla systemów operacyjnych UNIX.
  ADM-010
  Celem szkolenia jest przegląd najważniejszych aspektów obsługi sieci przy pomocy Linux, szczególnie trasowania (routing) i przełączania (switching).Kurs rozpatruje te zagadnienia głównie z punktu widzenia administracji.
 • Finanse i Bankowość dla specjalistów IT 4 courses
  FIN-001
  Kurs dotyczy rynków finansowych, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, działalności banku inwestycyjnego i cyklu transakcji.
  FIN-002
  Szkolenie z FX i jego pochodnych instrumentów finansowych. Poznasz zasadę handlu OTC Spot FX oraz nauczysz się pracować z systemami Reuters & Bloomberg.
  FIN-003
  Kurs dotyczy rynku pienieżnego i jego pochodnych instrumentów finansowych: Transakcje Repo, Interest Rate Swaps, Swaptions, Bond Options, FRA Options.
  FIN-004
  Kurs daje głębsze zrozumienie rynku akcji i jego pochodnych instrumentów finansowych, potrzebnych do działań projektowych IT.
 • Telekomunikacja 3 courses
  TLC-010
  Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia technologii sieciowych i sposób ich użycia oraz najważniejsze obszary rozwoju i zasad technologii sieciowych.
  TLC-022
  Szkolenie certyfikacyjne CCNA ICND1 100-105 przygotowuje uczestników do egzaminu ICND1 100-105 w certyfikacji Cisco CCENT.
  TLC-023
  Kurs przygotowawczy CCNP Switch 300-115 ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu SWITCH 300-115 wewnątrz bloku egazminacyjnego CCNP Routing and Switching.
 • Amazon Web Services 1 courses
  ADM-022
  Szkolenie obejmuje podstawowe usługi platformy chmurowej Amazon Web Services (AWS): IAM, EC2, S3, VPC, VPN, ELB, RDS, CloudWatch, CloudTrail. Umożliwi to projektowanie i wdrażanie projektów w AWS.
 • Automotive 6 courses
  AUT-001
  Szkolenie obejmuje standard magistrali CAN, jeden z kluczowych standardów w branży motoryzacyjnej. Jest on częścią systemów wykorzystywanych w pojazdach, takich jak automatyczny start/stop, elektroniczny hamulec postojowy, wspomaganie parkowania, automatyczny asystent pasa ruchu, system ostrzegania o niebezpieczeństwie kolizji oraz wiele innych.
  AUT-016
  Celem szkolenia jest wprowadzenie do zagadnień związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym w branży motoryzacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO 26262.
  AUT-017
  Szkolenie stanowi wprowadzenie do świata motoryzacji i standardu AUTOSAR. Zapewniamy przegląd motywacji i celów konsorcjum AUTOSAR, a także informacje na temat podstawowych zasad i koncepcji technicznych standardu AUTOSAR.
  AUT-028
  Szkolenie obejmuje klasyczne metody przetwarzania chmury punktów dla ADAS, a także metody oparte na głębokim uczeniu dla autonomicznej jazdy.
  AUT-037
  Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy i wprowadzenie do domeny cyberbezpieczeństwa motoryzacyjnego.
 • Business Intelligence 2 courses
  BI-001
  Zapoznaj się z praktycznymi metodami tworzenia i zarządzania raportami oraz przygotowywaniem danych i wizualizacji informacji dla użytkowników biznesowych.
  BI-002
  Wprowadzenie do platformy Tableau Business Intelligence (BI), które pomoże Ci rozwinąć podstawowe umiejętności analizy i wizualizacji danych.
 • C, C++ 2 courses
  C-003
  Język C ++ jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ jest językiem wieloparadygmatycznym ogólnego przeznaczenia, który bywa wydajny, ale nie łatwy do nauczenia. Jednak nasze szkolenie pomoże Ci nauczyć się tworzyć oprogramowanie za pomocą tego elastycznego i popularnego języka programowania.
  DEV-006_C++
  Nasze szkolenie koncentruje się na podejściach i metodach poprawy czytelności kodu źródłowego w C ++. Podczas tego szkolenia będziesz miał okazję przećwiczyć refaktoryzację małych programów, skupiając się na różnych aspektach ulepszania istniejącego kodu.
 • Data Engineering & Data Science 6 courses
  EAS-004
  Zrozumienie obecnych podejść do projektowania hurtowni danych i wykorzystywania ich w heterogenicznych systemach informatycznych przedsiębiorstwa.
  EAS-011
  Szkolenie to zawiera przegląd nowoczesnych metod przechowywania danych, w tym magazynów kluczowych wartości, systemów zorientowanych na dokumenty i zarządzania bazami danych, rozproszonych systemów przechowywania i przetwarzania danych.
  EAS-015
  Szkolenie to koncentruje się na kluczowych koncepcjach i metodach tworzenia aplikacji do przetwarzania danych przy użyciu Apache Hadoop.
  EAS-025
  Podstawowe szkolenie praktyczne z uczenia maszynowego, które obejmuje cały cykl tworzenia rozwiązania - od wstępnego przechwytywania danych ("plik .xlsx"), przez budowanie modelu, po wyjaśnienie specyfiki danych i wyników klientowi końcowemu.
  EAS-026
  Szkolenie wprowadzające do tematu Apache Kafka, platformy do strumieniowego przesyłania zdarzeń o otwartym kodzie źródłowym. Przyjrzymy się cechom architektonicznym Kafki, które umożliwiają dostarczanie danych o wysokiej wydajności.
  EAS-027
  Zorientowany na programistów Pythona lub praktyków ML, którzy chcą szczegółowo poznać strukturę RL.
 • Excel 2 courses
  OFFICE-003
  Nasze szkolenie jest ukierunkowane na nauczenie uczestników korzystania z MS Excel w analizie danych, testowaniu hipotez i analizie szeregów czasowych.
  OFFICE-011
  Szkolenie uczy jak korzystać z funkcji finansowych w MS Excel. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na tematy finansowe związane z tymi funkcjami, będą mogli zastosować je w sytuacjach z życia codziennegooraz wykonać praktyczne ćwiczenia.
 • Soft Skills 4 courses
  SS-070
  Dobry start jest istotny, bez względu na to czy mówimy o konkursie, nowej pracy czy wyjeździe do nowego kraju. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz być zorientowany w swojej nowej sytuacji. Ten warsztat prezentuje początkującym menedżerom niezbędne narzędzia do dobrego startu w nowej roli.
  SS-082
  Szkolenie koncentruje się na etycznym stosowaniu sześciu zasad Cialdiniego w celu wywołania trwałych zmian i uniknięcia typowych pułapek wpływu.
  SS-087
  Podczas tego szkolenia nauczysz się, jak utrzymywać bardziej produktywne relacje z innymi osobami, rozwijając umiejętności wymagane do wyrażania swoich uczuć i myśli w konstruktywny sposób, przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.
  SS-098
  Podczas tego szkolenia uczestnicy nauczą się identyfikować swoje główne obszary stresu i będą współpracować z trenerem w celu wypracowania niezbędnych środków do radzenia sobie z nim.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.