Katalog szkoleń

 • Metody i procesy rozwoju oprogramowania 3 courses
  SDP-004_ENG
  Szkolenie dotyczy wprowadzania metodologii zwinnej (Scrum XP) do projektu IT. Nauka za pomocą gier symulacyjnych (XP Game), dyskusji i ćwiczeń.
  SDP-031
  Trening Agile obejmuje ćwiczenia i gry mające na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu i przyjęciu zwinnego sposobu myślenia, a nie wyłącznie przybliżeniu wiedzy o praktykach i narzędziach Agile.
  SDP-035
  Kurs ICAgile Agile Team Facilitation to pierwszy krok na drodze do osiągnięcia zaawansowanego poziomu w Agile Coaching.
 • Zarządzanie projektami informatycznymi 3 courses
  PM-001
  Szkolenie stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami oprogramowania dla początkujących i obecnych menedżerów projektów.
  PM-004
  Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami IT dotyczy procesów szacowania projektów z opracowania oprogramowania i związanych z tym aktywnościami.
  PM-007
  Szkolenie dotyczy Zarządzania ryzykiem IT: metody identyfikacji, klasyfikacji i analizy ryzyka, metody ewaluacji ryzyka i planowanie zarządzania ryzykiem.
 • Analiza biznesowa i systemowa 6 courses
  REQ-050
  Kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących analityków biznesowych, jak i dla innych specjalistów, którzy chcą zrozumieć podstawy analizy biznesowej.
  REQ-051
  Szkolenie bazuje na materiałach IIBA i jest poświęcone jednemu z obszarów wiedzy Babok Guide wersji 3.0 - "Business Analysis Planning and Monitoring".
  REQ-052
  Celem kursu jest wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z pozyskiwaniem informacji w analizie biznesowej oraz współpracą z interesariuszami."
  REQ-053
  Kurs omawia właściwości planowania w analizie biznesowej w podejsciu Agile. Uczestnicy wezmą także udział w różnego rodzaju ćwiczeniach.
  REQ-055
  Szkolenie dotyczy opisania i modelowania wymagań, weryfikacji i walidacji wymagań, strukturyzacji i organizacji wymagań, określenia wariantów rozwiązań.
  REQ-056
  Obszar wiedzy "Ocena rozwiązania" opisuje zadania wykonywane przez analityków biznesowych w celu wykazania i zwiększenia wartości analizy biznesowej.
 • Architektura oprogramowania i projektowanie 5 courses
  ARC-001
  Szkolenie z zakresu podstawowych pojęć w kontekście architektury oprogramowania oraz identyfikacji wymogów projektowania, dokumentowania i analizy.
  ARC-003
  Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia DDD (Domain Driven Design) oraz zagadnienia związane z projektowaniem obiektowym OOP i OOD
  ARC-004
  Szkolenie dotyczy architektonicznych rozwiązań przy projektowaniu oprogramowania. Analiza najlepszych praktyk w projektowaniu aplikacji korporacyjnych.
  ARC-005
  Główne zadanie kursu - przegląd technik budowy konceptualnego modelu aplikacji, opartych na wykorzystaniu szablonów, a także możliwości ponownego użycia opracowań, wykonanych w ramach zorientowanej obiektowo analizy. Kurs daje praktyczne rekomendacje z budowy UML prezentacji konceptualnego modelu i z dalszej transformacji konceptualnego modelu w projekt.
  ARC-008
  Głównym celem szkolenia jest prezentacja podstawowych pojęć, zasad i podejść wykorzystywanych podczas projektowania wysokowydajnych systemów.
 • .NET 2 courses
  NET-001
  Kurs dotyczy komponentów platformy Microsoft .NET, struktury aplikacji, składni języka C#; daje podstawy opracowania w środowisku Visual Studio 2010.
  NET-008
  Kurs obejmuje podstawowe techniki napisania testów: zasada AAA - Arrange, Act, Assert, związek testów jednostkowych i jakościowego projektu aplikacji.
 • C, C++ 1 courses
  C-002
  Kurs przedstawia podstawy programowania w języku C, które umożliwią programistom zdobycie (lub odświeżenie) umiejętności rozwijania oprogramowania C.
 • Databases 7 courses
  DB-002
  Kurs opisuje metodologię używaną do rozwiązania najważniejszych problemów wydajności Oracle SQL. W kursie rozpatrywana jest wersja 11g.
  DB-006
  Kurs rozpatruje pojęcia relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych i potężnego języka programowania Oracle SQL.
  DB-018
  Szkolenie jest wprowadzeniem do języka proceduralnego Oracle PL/SQL. W systemie zarządzania bazą danych używana jest wersja 11g.
  DB-021
  Szkolenie z zakresu posługiwania się językiem Oracle PL/SQL w wersji Oracle 11g R2. Obiekty przechowywane w systemach zarządzania bazami danych Oracle.
  DB-022
  Podczas szkolenia omawiane są nowe funkcje wersji Oracle 12.1.0.1 i 12.1.0.2: wtyczkowe bazy danych, udoskonalenie flashback, nowe funkcje SQL i PL/SQL.
  DEV-010
  Kurs stanowi wprowadzenie do SQL i pomaga uczestnikom rozwinąć niezbędne nawyki potrzebne do wyszukiwania i modyfikacji danych w bazach danych SQL.
  EAS-006
  Kurs wstępny, obejmujący podstawowe zagadnienia dotyczące hurtowni danych (ang. data warehouse). Poznaj podstawowe elementy rozwiązań architektonicznych.
 • Git 1 courses
  DEV-007
  Na kursie uczestnicy nauczą się pracować z Git, jedną z najbardziej zaawansowanych wersji kontroli systemu.
 • Java 26 courses
  DEV-001_JVA
  Patterny (patterns, szablony) są konsystencją pewnego doświadczenia, przydatną do ponownego użycia.
  DEV-006_JVA
  W ramach kursu uczestnik pozna różne rodzaje niepoprawnego kodu, które należy poddać refaktoryzacji oraz nauczy się technik refaktoryzacji.
  EAS-017
  Niniejszy kurs zawiera kluczowe koncepcje i metody opracowywania aplikacji do przetwarzania danych przy użyciu Apache Spark.
  JVA-007
  Na tym kursie uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętnoąści i wiedza, które pozwolą im zająć się opracowaniem na platformie Java SE 7.
  JVA-008
  Szkolenie koncentruje się na zaawansowanych metodach programowania na platformie Java SE7 i jest rozwinięciem kursu podstawowego.
  JVA-010
  Java Spring kurs da słuchaczom pojęcie o Spring Framework: m.in. użyciu szablonu Inverse of Control (IoC) i aspektowo orientowanego programowania (AOP).
  JVA-011
  Szkolenie jest wprowadzeniem do frameworków testowych JUnit 4 i JUnit 5.
  JVA-017
  Pogłęb swoją znajomość Java. Dzięki temu zaczniesz pisać przejrzystszy poprawniejszy i bardziej niezawodny kod nadający się do wielokrotnego użytku.
  JVA-020
  Kurs jest wstępem do podstawowej technologii programowania aplikacji internetowych na platformie Java EE
  JVA-028
  Szkolenie Wydajność Java i tuning obejmuje zagadnienia z tworzenia efektywnych programów z punktu widzenia alokacji pamięci oraz prędkości przetwarzania.
  JVA-030
  12 h.
  Szkolenie dotyczy nowych funkcjonalności Javy 8. Wyrażenia lambda, przetwarzanie strumieni danych z map-filter-reduce, programowanie asynchroniczne.
  JVA-033
  Kurs Spring framework: odwrócenie sterowania (IoC), język wyrażeń SpEL (Spring Expression Language) oraz programowania aspektowego (AOP).
  JVA-034
  Kurs jest poświęcony rozwojowi usług sieciowych REST na platformie Java przy użyciu JAX-RS i Spring MVC.
  JVA-035
  Kurs przedstawia zasady SOLID na praktycznych przykładach. Ćwiczenia prowadzone na szkoleniu, polegają na napisaniu aplikacji w pięciu etapach.
  JVA-036
  Podczas treningu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat architektury Apache Camel, głównych koncepcji i abstrakcji.
  JVA-042
  Kurs jest wstępem do Spring Databases framework: Spring JDBC, Spring ORM oraz transakcje.
  JVA-044
  Szkolenie wprowadza uczestników w zagadnienia dotyczące Google Guava, biblioteki open-source opartej na Javie, opracowanej przez Google.
  JVA-045
  Kurs obejmuje podstawy programowania obiektowego, wykorzystanie języka UML do projektowania architektury aplikacji, podstawy języka Java (typy języka, operatory, klasy, pakiety, wyjątki) oraz wiele praktycznych przykładów.
  JVA-046
  Kurs obejmuje podstawy programowania obiektowego, wykorzystanie UML do projektowania architektury aplikacji, podstawy języka Java (typy języka, operatory, klasy, pakiety, wyjątki) oraz wiele praktycznych przykładów.
  JVA-047
  Moduł ten koncentruje się na dwóch głównych tematach: klasach wewnętrznych i wyjątkach.
  JVA-048
  Niniejszy moduł szkoleniowy dotyczy typów generycznych.
  JVA-049
  Niniejszy moduł szkoleniowy skupia się na diagramach klas UML.
  JVA-057
  Szkolenie jest wstępem do CDI i obejmuje wszystkie główne aspekty tego obszaru: wstrzykiwanie zależności, producenci, dyspozytory, interceptory, dekoratory, zdarzenia.
  JVA-058
  Aby pomóc uczestnikom w przyswojeniu wiedzy, kurs zawiera zadania programistyczne składające się z 5-ciu ćwiczeń laboratoryjnych.
  JVA-059
  12 h.
  Szkolenie obejmuje przykłady i ćwiczenia praktyczne, aby pomóc uczestnikom w ćwiczeniu i opanowaniu RabbitMQ.
  JVA-061
  Szkolenie obejmuje wszystkie główne aspekty JMS, z informacjami, porównaniami i przykładami zarówno na JMS 1.1, jak i JMS 2.0.
 • Mobile 2 courses
  DEV-004
  Szkolenie jest poświęcone programowaniu aplikacji do urządzeń Android. Dowiesz się o możliwościach platformy i komponentach składowych aplikacji Android.
  DEV-018
  Szkolenie poświęcone jest opracowywaniu aplikacji dla systemu Android i obejmuje podstawowe komponenty tych aplikacji oraz ich interakcje.
 • Scripting Languages 3 courses
  SCRIPT-002
  W trakcie kursu uczestnicy poznają zarówno podstawy pisania i prowadzenia skryptów Python, jak i głębsze aspekty jezyka, m.in. wyrażenia regularne.
  SCRIPT-003
  Na szkoleniu rozważane są głębsze aspekty języka Python, który jest potężnym językiem programowania, wykorzystywanym m.in. w tym telekomunikacji.
  SCRIPT-006
  Na szkoleniu zapoznasz się m.in. z zaawansowanymi technikami Python, podstawowymi funkcjami, OOP, zaawansowanymi funkcjami - decorators, templates.
 • WEB 9 courses
  WEB-002
  Kurs dotyczy właściwego wykorzystania XML do przechowywania informacji oraz sposobach wyszukiwania potrzebnej informacji w dokumentach XML za pomocą XPath.
  WEB-005
  Kurs zawiera materiały o wykorzystaniu XSLT dla transformacji informacji z XML.
  WEB-006
  Zaawansowany kurs z zastosowania XSLT dotyczy m.in. połączenia XML-dokumentów, użyciu Altova XML Spy dla napisania i debugowania XSLT.
  WEB-007
  Kurs prezentuje główne możliwości języka javascript, obszary zastosowania oraz różne sposoby użycia podczas programowania aplikacji webowych.
  WEB-011
  Framework AngularJS jest stosowany do tworzenia aplikacji RIA w oparciu o JavaScript. Pomożemy Ci w udoskonaleniu umiejętności pracy z tą platformą.
  WEB-014
  Szkolenie obejmuje zagadnienia frameworka Angular 2 i jego użycia do pisania aplikacji webowych skali przedsiębiorstw.
  WEB-018
  Szkolenie obejmuje filozofię programowania reaktywnego, jego cele i wyzwania
  WEB-019
  Szkolenie omawia rozwój mobilny w ramach frameworka React Native, a także przykłady aplikacji na iOS i Androida zbudowanych za pomocą narzędzia React Native.
  WEB-020
  Framework Angular został na nowo zaprojektowany, aby spełnić obecne wymagania. Obecnie framework nie jest napisany w JavaScript, tylko w języku TypeScript, który jest wygodniejszy w tworzeniu dużych aplikacji.
 • Automatyzacja testowania i Zarządzania testami 9 courses
  SQA-002
  Na treningu rozważa się właściwości funkcjonalnego i niefunkcjonalnego testowania aplikacji internetowych. Wymogi i standardy aplikacji internetowych.
  SQA-017
  W ramach kursu są analizowane podstawowe zasady pracy z programem automatyzowanego testowania Selenium 2 w powiązaniu z frameworkiem TestNG.
  SQA-026
  W trakcie szkolenia słuchacze zostaną wprowadzeni w tematykę testowania oprogramowania.
  SQA-028
  Kurs dla testerów oprogramowani dotyczy metodologii opracowania testowych scenariuszy na podstawie SIS, podejścia do projektowania testowego planu.
  SQA-030
  Kurs zarządzanie testami obejmuje podstawowe pojęcia dotyczące jakościci oprogramowania i jakości procesu programistycznego.
  SQA-037
  Szkolenie SQL dla testerów dotyczy programowania w tym języku niezbędnym do przeprowadzenia kwerendy baz danych dla celów testowania.
  SQA-039
  Szkolenie z automatyzacji testów dotyczy Page Object, konfiguracji systemów szkieletowych przy użyciu narzędzi m.in. Selenide, Serenity, Fluentlenium.
  SQA-040
  Uczestnicy kursu dowiedzą się jak skutecznie testować aplikacje mobilne aby zwiększyć zadowolenie użytkownika i uniknąć najczęściej spotykanych błędów.
  SQA-044
  Szkolenie dotyczy wdrażania automatyzacji testów, wyboru narzędzi testowych oraz problemów i metodyki tworzenia automatyzowanych testów.
 • Administrowanie oprogramowaniem 3 courses
  ADM-007
  W ramach tego kursu przedstawia się przegląd systemów operacyjnych Linux z punktu widzenia administratora systemowego.
  ADM-008
  Szkolenie dotyczy pracy z aplikacjami komunikacyjnymi wbudowanymi dla GNU/Linux lub innych środowisk POSIX; funkcjonalności dla systemów operacyjnych UNIX.
  ADM-010
  Celem szkolenia jest przegląd najważniejszych aspektów obsługi sieci przy pomocy Linux, szczególnie trasowania (routing) i przełączania (switching).Kurs rozpatruje te zagadnienia głównie z punktu widzenia administracji.
 • Finanse i Bankowość dla specjalistów IT 5 courses
  FIN-001
  Kurs dotyczy rynków finansowych, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, działalności banku inwestycyjnego i cyklu transakcji.
  FIN-002
  Szkolenie z FX i jego pochodnych instrumentów finansowych. Poznasz zasadę handlu OTC Spot FX oraz nauczysz się pracować z systemami Reuters & Bloomberg.
  FIN-003
  Kurs dotyczy rynku pienieżnego i jego pochodnych instrumentów finansowych: Transakcje Repo, Interest Rate Swaps, Swaptions, Bond Options, FRA Options.
  FIN-004
  Kurs daje głębsze zrozumienie rynku akcji i jego pochodnych instrumentów finansowych, potrzebnych do działań projektowych IT.
  FIN-047
  Kurs ma pomóc w zrozumieniu aspektów regulacji prawnych, związanych z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego, w szczególności Basel II i Basel III.
 • Telekomunikacja 6 courses
  TLC-006
  Zakres szkolenia obejmuje szczegółowy przegląd nowej wersji technologii IP, w tym uporządkowaną prezentację protokołu IPv6.
  TLC-010
  Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia technologii sieciowych i sposób ich użycia oraz najważniejsze obszary rozwoju i zasad technologii sieciowych.
  TLC-018
  Szkolenie CCNP Route przygotowuje uczestników do zdania jednego z trzech egzaminów, niezbędnych do uzyskania certyfikatu CCNP® Routing and Switching.
  TLC-019
  Celem kursu jest zapoznanie się z popularnymi protokołami sieciowymi oraz zdobycie wiedzy praktycznej z różnymi dostawcami sprzętu sieciowego.
  TLC-022
  Szkolenie certyfikacyjne CCNA ICND1 100-105 przygotowuje uczestników do egzaminu ICND1 100-105 w certyfikacji Cisco CCENT.
  TLC-023
  Kurs przygotowawczy CCNP Switch 300-115 ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu SWITCH 300-115 wewnątrz bloku egazminacyjnego CCNP Routing and Switching.
 • Bezpieczeństwo aplikacji 1 courses
  SECR-005
  Szkolenie o bezpieczeństwu aplikacji jest opisem 10-ciu najważniejszych i najpoważniejszych luk w oprogramowaniu według wersji projektu OWASP.
loading map...
Luxoft Warsaw - Warsaw Spire, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
loading map...
Dimitrie Pompeiu nr 5-7 , building C, Et. 5, sect 2, Bucharest, 014459

Contact phone:

021 371 4858
loading map...
Luxoft Poland Wrocław - Silver Tower pl. Konstytucji 3-go Maja 3 50-048 Wrocław
loading map...
Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, Quattro Business Park Five, 31-476 Kraków, Poland

Contact phone:

+48 122110650
   Zapisz się na nasz miesięczny newsletter
Success
Thank you!
Your request has been recieved.