Java courses

Java courses Software Development

DEV-006_JVA
W ramach kursu uczestnik pozna różne rodzaje niepoprawnego kodu, które należy poddać refaktoryzacji oraz nauczy się technik refaktoryzacji.
DEV-009_JVA
Wprowadzenie do jednej z praktyk inżynierskich rozwoju zwinnego - rozwoju sterowanego testami (TDD).
JVA-007
Na tym kursie uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętnoąści i wiedza, które pozwolą im zająć się opracowaniem na platformie Java SE.
JVA-008
Szkolenie koncentruje się na zaawansowanych metodach programowania na platformie Java SE i jest rozwinięciem kursu podstawowego.
JVA-009
Zajmujemy się wszystkimi głównymi problemami związanymi z wdrażaniem komponentów, kontekstem transakcji i bezpieczeństwem EJB. Zapoznasz się z Java Message Service (JMS) i nauczysz się, jak rozwijać klientów usługi wiadomości. Ponadto obejmujemy również korzystanie z konsoli serwera aplikacji do celów wdrażania i monitorowania komponentów EJB. Szkolenie oparte jest na serwerze Oracle Weblogic.
JVA-010
Kurs Java Spring da słuchaczom pojęcie o zagadnieniach Spring Framework: m.in. użyciu szablonu Inverse of Control (IoC) i aspektowo orientowanego programowania (AOP).
JVA-013
To szkolenie oferuje uczestnikom przegląd frameworka. Dowiesz się, jak budować bezpieczną aplikację J2EE dla przedsiębiorstw za pomocą Spring Security Framework.
JVA-014
W trakcie szkolenia zostanie omówiony intrerfejs programistyczny aplikacji Java Persistence i jego użycie do odwzorowania obiektów Java.
JVA-016
W kursie rozpatruje się teoretyczne podstawy i specyfikę budowania projektu Java za pomocą Apache Maven, jego zasady i charakterystyki architektury. Kwestie integracji Maven z IDE Eclipse i Hudson także są częścią szkolenia.
JVA-017
Pogłęb swoją znajomość Java. Dzięki temu zaczniesz pisać przejrzystszy poprawniejszy i bardziej niezawodny kod nadający się do wielokrotnego użytku.
JVA-030
12 h.
Szkolenie dotyczy nowych funkcjonalności Javy 8. Wyrażenia lambda, przetwarzanie strumieni danych z map-filter-reduce, programowanie asynchroniczne.
JVA-031
Podczas tego kursu uczestnicy poznają specyfikę i cechy języka Scala, jego zalety i wyzwania.
JVA-034
Kurs jest poświęcony rozwojowi usług sieciowych REST na platformie Java przy użyciu JAX-RS i Spring MVC.
JVA-035
Kurs przedstawia zasady SOLID na praktycznych przykładach. Ćwiczenia prowadzone na szkoleniu, polegają na napisaniu aplikacji w pięciu etapach.
JVA-043
Spring Cloud to zestaw narzędzi do budowania systemów rozproszonych o wspólnych wzorcach, takich jak configuration management, service discovery, circuit breakers, intelligent routing, micro-proxy, control bus, one-time tokens, global locks, leadership election, distributed sessions, cluster state i tak dalej.
JVA-045
Kurs obejmuje podstawy programowania obiektowego, wykorzystanie języka UML do projektowania architektury aplikacji, podstawy języka Java (typy języka, operatory, klasy, pakiety, wyjątki) oraz wiele praktycznych przykładów.
JVA-046
Kurs obejmuje podstawy programowania obiektowego, wykorzystanie UML do projektowania architektury aplikacji, podstawy języka Java (typy języka, operatory, klasy, pakiety, wyjątki) oraz wiele praktycznych przykładów.
JVA-047
Moduł ten koncentruje się na dwóch głównych tematach: klasach wewnętrznych i wyjątkach.
JVA-048
Niniejszy moduł szkoleniowy dotyczy typów generycznych.
JVA-049
Niniejszy moduł szkoleniowy skupia się na diagramach klas UML.
JVA-053
8 h.
Java. io należy do pakietu Java i zawiera klasy/interfejsy obsługujące operacje wejścia/wyjścia (odczytu/zapisu).
JVA-057
Szkolenie jest wstępem do CDI i obejmuje wszystkie główne aspekty tego obszaru: wstrzykiwanie zależności, producenci, dyspozytory, interceptory, dekoratory, zdarzenia.
JVA-058
Aby pomóc uczestnikom w przyswojeniu wiedzy, kurs zawiera zadania programistyczne składające się z 5-ciu ćwiczeń laboratoryjnych.
JVA-059
12 h.
Szkolenie obejmuje przykłady i ćwiczenia praktyczne, aby pomóc uczestnikom w ćwiczeniu i opanowaniu RabbitMQ.
JVA-060
8 h.
W tym szkoleniu chcemy pomóc uczestnikom rozwinąć podstawowe umiejętności tworzenia oprogramowania za pomocą platformy Java SE 9. Kurs obejmuje 3 główne obszary: system modułowy w java 9, java shell i aktualizacje Java API.
JVA-069
Szkolenie obejmuje główne aspekty sieci Java: modele OSI i TCP / IP, klasy Java dla adresów IP i gniazd, aplikacje klient / serwer Java z komunikacją datagramów TCP i Java z UDP.
JVA-070
To szkolenie jest pierwszą częścią naszego cyklu 3 kursów poświęconych wielowątkowości. Pozostałe dwa obejmują pakiet java.util.concurrent, programowanie asynchroniczne i Framework ForkJoin.
JVA-071
Na tym szkoleniu dowiesz się, jak korzystać z zajęć z pakietu java.util.concurrent. To szkolenie jest drugą częścią naszego cyklu 3 kursów poświęconych wielowątkowości.
JVA-072
Na tym kursie dowiesz się, jak korzystać z nowego asynchronicznego interfejsu API języka Java, a zasadniczo z jego dwóch głównych klas: ForkJoinPool i CompleatableFuture.
JVA-073
Uczestnicy dowiedzą się, jak pisać własne aplikacje, stosując zasady BDD i używając JUnit5, Cucumber i JBehave.
JVA-074
Szkolenie koncentruje się na współczesnym funkcjonalnym, asynchronicznym i reaktywnym podejściu do programowania w języku Java. Obejmuje badanie NIO2, CompletableFurure, RxJava, Reactor, R2DBC, SSE, Spring Data reactive, WebClient, reactive WebSocket i RSocket.
JVA-075
Jak korzystać ze Spring REST, HATEOAS i CORS, dokumentować usługi REST, serializować i ograniczać dane przekazywane do klienta i nie tylko.
JVA-076
Celem szkolenia jest omówienie różnych metod profilowania, znajdowania wąskich gardeł, strojenia maszyny wirtualnej, ustawiania flag JVM, serializacji i bibliotek buforujących.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.