Polityka prywatności


Luxoft Holding, Inc, międzynarodowe przedsiębiorstwo produkujące oprogramowanie niestandardowe, jest administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem tej witryny (dostawca usług hostingowych: AWS; witryna jest zlokalizowana w Irlandii) i bezpośrednio lub pośrednio zbieranych na niej w inny sposób.

Nie podejmujemy świadomych prób uzyskania lub otrzymania informacji od osób niepełnoletnich poniżej 16-go roku życia.

Luxoft Holding, Inc i wszystkie jej spółki stowarzyszone (lista spółek Grupy Luxoft znajduje się tutaj), zwane dalej Grupą Luxoft, zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkownika. Wszelkie dane przekazane przez użytkownika traktujemy jako poufne i przetwarzamy wyłącznie te informacje, na których przetwarzanie pozwalają obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności opisuje zasady i praktyki Grupy Luxoft dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika i określa prawa do prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy stałą odpowiedzialność za prywatność danych osobowych, dlatego Informacja o polityce prywatności będzie regularnie aktualizowana, w razie wprowadzenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych lub przyjęcia nowej polityki prywatności. W przypadku przetwarzania danych opartych na zgodzie (jak opisano poniżej), powiadomimy Cię o wszelkich zmianach i poprosimy o udzielenie dalszej zgody.

 

Inspektor ochrony danych

Grupa Luxoft ma swoją siedzibę główną w mieście Zug w Szwajcarii. Grupa Luxoft wyznaczyła wewnętrznego inspektora ochrony danych, który skontaktuje się z użytkownikiem w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad lub kwestii dotyczących danych osobowych. Adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych Grupy Luxoft to: GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com.

Sposoby gromadzenia i użycia (przetwarzania) danych osobowych

 1. Informacje podawane przez użytkownika:

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy następujące rodzaje danych osobowych:

 

 

Więcej informacji dotyczących gromadzonych danych i celu, w jakim są gromadzone można znaleźć w części czwartej niniejszej Informacji o polityce prywatności.

 

 1. Dane osobowe otrzymywane od osób trzecich

Czasami Grupa Luxoft otrzymuje dane osobowe od osób trzecich z całego świata. Może się tak zdarzyć, jesli publikujesz swoje CV na portalach ogłoszeniowych, jeśli ktoś polecił Twoją kandydaturę na potencjalne stanowisko, lub jeśli Twój pracodawca zgłosi Cię na szkolenie lub certyfikację w Luxoft.

 

 

 1. Co się stanie, jeśli odmówisz nam przekazania swoich danych osobowych

Korzystanie z tej witryny jest możliwe bez podawania nam danych osobowych ani bez wyrażania zgody przez użytkownika. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić minimalną ilość informacji (imię oraz dane kontaktowe) do swojego profilu, a także możesz edytować swój profil w dowolnym momencie. Niektóre informacje osobowe są niezbędne, aby Grupa Luxoft mogła świadczyć zamówione lub zakupione przez Ciebie usługi, a także w celu uwierzytelnienia Twojej tożsamości. Możesz zarządzać swoimi subskrypcjami Grupy Luxoft oraz możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych.

 

Pamietaj, że jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych, najprawdopodobniej nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować i nie udostępnimy Ci usług opisanych poniżej.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem tej witryny oraz dane osobowe otrzymane od Ciebie, otrzymywane za pośrednictwem osób trzecich lub pochodzące ze źródeł publicznych będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Informacji.

 

W zależności od charakteru relacji, które z Tobą utrzymujemy lub chcemy utrzymać, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne określone poniżej:

 

 

 

na podstawie zawartej umowy, art. 6. ust. 1. lit. b) RODO:

Tutaj możesz zarządzać swoimi danymi w ramach osobistego konta.  

 

lub w oparciu o uzasadniony interes Grupy Luxoft, art. 6 ust. 1. lit. f) RODO:

 

Prosimy pamiętać, że mamy prawo do publikacji zdjęć grupowych i filmów z naszych wydarzeń/konferencji na naszej witrynie, profilu w mediach społecznościowych lub innych kanałach, w celach marketingowych.

 

w oparciu o Twoją zgodę, art. 6. ust. 1. lit. a) RODO:

 

lub w oparciu o uzasadniony interes Grupy Luxoft, art. 6. ust. 1. lit. f) RODO:

 

Na podstawie zawartej umowy, art. 6. ust. 1. lit. b) RODO:

 

Proszę o wyrażenie zgody na przekazanie twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania, publicznie dostępne informacje zawodowe, referencje, okres wypowiedzenia u obecnego pracodawcy, oczekiwania płacowe, CV i specjalizacje, międzynarodowej grupie spółek , w celach przetwarzania tych danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko w Grupie Luxoft lub spółce klienta.

 

Administratorem systemu archiwizacji, w którym są przechowywane i przetwarzane dane osobowe, jest przedsiębiorstwo Luxoft Holding, Inc. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych administratora pod adresem GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com. Administrator danych traktuje dane osobowe jako poufne i przetwarza je wyłącznie zgodnie z Informacją o polityce prywatności i obowiązującymi przepisami prawa. Wewnętrzne działy Grupy Luxoft w krajach, w których Grupa Luxoft prowadzi działalność, będą miały dostęp do bazy kandydatów i będą przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu zarządzania procesem rekrutacji na określone stanowisko pracy w Grupie Luxoft lub u klienta.

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przeniesione poza twoją jurysdykcję lub poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), do innych lokalizacji, w których Grupa Luxoft prowadzi działalność, o ile jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej. Proces przeniesienia danych podlega korporacyjnym standardowym, klauzulom umownym i wiążącym regułom korporacyjnym, przyjętym przez wszystkie spółki Grupy Luxoft. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony (lub do czasu cofnięcia zgody), chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej, lub gdy jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania danych.

 

Masz możliwość wglądu i edycji zgromadzonych przez Grupę Luxoft danych osobowych. Każdy może ograniczyć zgodę lub odmówić jej wyrażenia na wykorzystanie przez nas danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli użytkownik nie chce, byśmy wykorzystali przekazane nam informacje, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com z tematem "Don't use my data" (Nie przetwarzać moich danych osobowych”) z imieniem i nazwiskiem tej osoby w wiadomości.

Pamiętaj, że wykorzystamy podane przez Ciebie dane osobowe, w celu identyfikacji i przyznania bonusu za dokonanie polecenia kandydata (jeśli dotyczy).

 

 

 

 

 

 

Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim lub innej stronie, w celu marketingu bezpośredniego.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będą przechowywane przez czas nieograniczony (lub do czasu cofnięcia zgody), chyba że przepisy prawa przewidują inaczej. W przypadku cofnięcia zgody przechowamy jedynie minimalne dane o Tobie (pełne imię i nazwisko, dane kontaktowe, nasze referencje i adnotacje), w zakresie uzasadnionym inną podstawą prawną, na przykład uzasadnionym interesem.

 

 1. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Grupa Luxoft jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw. Informacje, które zbieramy o użytkowniku, będą przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i poza EOG, w zależności od celu przetwarzania. Grupa Luxoft dokłada wszelkich starań, aby zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych podczas międzynarodowego transferu danych, a także, aby korzystać z nich wyłącznie w ramach Twoich relacji z Grupą Luxoft i w związku zasadami opisanymi w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Grupa Luxoft minimalizuje również zagrożenia związane z prawami i wolnościami użytkownika, nie zbierając ani nie przechowując informacji poufnych o użytkowniku.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane między różnymi lokalizacjami Grupy Luxoft, o ile jest to niezbędne dla realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności oraz w ramach prawnie uzasadnionych interesów Grupy Luxoft. W każdym przypadku są one przetwarzane zgodnie z warunkami standardowych klauzul umownych i wiążących reguł korporacyjnych przyjętych przez wszystkie spółki Grupy Luxoft.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika niektórym z naszych klientów (w celu nawiązania współpracy lub w celu potwierdzenia wysokiego poziomu umiejętności członków naszego zespołu) audytorom, agencjom, organom nadzorczym lub innym zewnętrznym usługodawcom, jeśli jest to niezbędne w celu wywiązania się z naszych zobowiazań umownych. Wyraźnie wskażemy użytkownikowi każdego z odbiorców danych, jeśli odbiorca jest nam znany w momencie rozpoczęcia przetwarzania danych. 

 

Możemy także ujawnić dane osobowe użytkownika:

 

 1. Prawa użytkownika

Ogólne przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych i inne przepisy państwowe dotyczące ochrony prywatności, zapewniają określone prawa osobom, których dane dotyczą.

 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych posiadanych przez Grupę Luxoft i do ich korygowania lub uzupełniania, jeśli są one nieścisłe. Użytkownik może zażądać usunięcia przez Grupę Luxoft tych danych lub zaprzestania ich przetwarzania, z pewnymi wyjątkami. Użytkownik może również poprosić, aby Grupa Luxoft zaprzestała wykorzystywania danych do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w razie wątpliwości prawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Grupę Luxoft. Gdy jest to technicznie wykonalne, Grupa Luxoft może, na życzenie użytkownika, odesłać dane osobowe użytkownikowi lub przekazać je bezpośrednio innemu administratorowi.

 

Jeśli dostęp do danych nie będzie możliwy w rozsądnym terminie, Grupa Luxoft poda datę dostarczenia informacji.

 

Użytkownik może również wystąpić o dodatkowe informacje na temat celu przetwarzania informacji, kategorii danych osobowych, listy osób spoza Grupy Luxoft, które mogły otrzymać dane osobowe od Grupy Luxoft, źródła informacji o danych oraz długości przechowywania danych.

 

Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com.

 

OSTRZEŻENIE! Należy rozważnie dochodzić swoich praw i pamiętać, że nadużycie praw może pociągać za sobą odpowiedzialność.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Grupę Luxoft na własnych serwerach oraz na serwerach podmiotów świadczących usługi zarządzania bazami danych w chmurze, z którymi współpracuje firma Luxoft.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, będą przechowywane przez czas nieograniczony (lub do czasu cofnięcia zgody), chyba, że ustalono inaczej, zgodnie z obowiązujacymi wymogami prawnymi i przy założeniu, że jest to niezbędne dla celu przetwarzania.

 

Jeśli nie uzyskaliśmy zgody na przetwarzanie danych lub zgoda została cofnięta, będziemy przechowywać tylko podstawowe dane o Tobie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nasze referencje i adnotacje), do celów statystycznych lub sprawozdawczych lub w zakresie uzasadnionym inną podstawą prawną, na przykład naszym uzasadnionym interesem.

 

Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu, zachowujemy informacje i dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby chronić prywatność danych osobowych i informacji umożliwiających identyfikację użytkownika przekazywanych za pośrednictwem tej witryny, zapewniamy fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa.

 

Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię zabezpieczeń. Udostępniamy dane osobowe użytkownika tylko tym pracownikom, którzy powinni mieć dostęp do tych informacji, aby zapewnić użytkownikowi świadczenia lub usługi. Ponadto, szkolimy naszych pracowników w zakresie konieczności przestrzegania zasad zachowania poufności oraz utrzymania prywatności i bezpieczeństwa informacji o użytkowniku.

 

Jeśli dojdzie do wycieku danych osobowych, zrobimy wszystko, aby go wyeliminować i ocenić poziom ryzyka związanego z wyciekiem, zgodnie z naszą polityką dotyczącą naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Jeśli okaże się, że wyciek może prowadzić do fizycznej, materialnej lub niemajątkowej szkody (na przykład dyskryminacji, kradzieży tożsamości, oszustwa lub straty finansowej), skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie, chyba, że prawo stanowi inaczej. Wszystkie nasze kroki zostaną podjęte przy pełnej współpracy z właściwym organem nadzorującym.

 

 1. Wniesienie poprawek

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności, publikując nową wersję na tej witrynie.

 

W związku z tym, że przepisy dotyczące prywatności, interpretacje prawne organów administracji publicznej, zalecenia organów właściwych w zakresie ochrony prywatności, ulegają nieustannej zmianie i aktualizacji, również będziemy wprowadzać zmiany do tekstu niniejszej Informacji o polityce prywatności oraz do Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Informacji o polityce prywatności i Regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia, poprzez zamieszczenie zaktualizowanych dokumentów na tej witrynie internetowej. Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na tej witrynie, abyś zawsze był poinformowany o naszych zasadach. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie wcześniejsze informacje lub oświadczenia odnośnie naszych praktyk dotyczących zapewnienia prywatności oraz warunków korzystania z tej witryny. Dodatkowo, będziemy poniżej aktualizować datę dokonania ostatniej zmiany.

 

 1. Witryny osób trzecich

Niniejsza witryna internetowa może zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich i szczegółowe informacje na ich temat. Nie kontrolujemy polityki prywatności i procedur na witrynach osób trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

 

 1. Pliki cookie

Podobnie jak w przypadku większości innych witryn, niniejsza witryna zbiera określone informacje automatycznie i zapisuje je w plikach dziennika. Obejmuje to adresy IP (Internet Protocol), lokalizację geograficzną komputera lub urządzenia, typ przeglądarki, system operacyjny i inne informacje związane z odwiedzaniem tej witryny, na przykład przeglądane strony. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia tej witryny internetowej, co z kolei poprawia jakość obsługi naszych użytkowników. Adres IP użytkownika może być również używany do diagnozowania problemów z naszym serwerem, administrowania tej witryny, analizowania tendencji, śledzenia poruszania się użytkownika po witrynie i zbierania danych demograficznych, co pomoże nam zrozumieć preferencje użytkowników i ich potrzeby.

Ta strona wykorzystuje również pliki cookie i pliki web beacon.


Pliki cookie i web beacon

Pliki cookie to fragmenty danych, które witryna wysyła do przeglądarki użytkownika, w celu przechowywania danych. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

 

Pliki web beacon to przeźroczyste obrazy pikselowe, które służą do zbierania informacji o korzystaniu z witryny, odpowiedzi na wiadomości e-mail i śledzenia.

 

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe do identyfikacji użytkowników poruszających się po stronach witryny i identyfikacji użytkowników powracających do witryny.

 

Działania podjęte przez użytkownika, w tym wprowadzenie witryny internetowej za pośrednictwem przeglądarki, której ustawienia techniczne pozwalają na korzystanie z plików cookie, są równoznaczne ze zgodą użytkownika na używanie plików cookie przez nas. Tego rodzaju zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Pliki cookie można podzielić na “stałe” (persistent cookies) oraz “sesyjne” (session cookies). Stałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba, że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia. Natomiast, sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

 

Użytkownik może zrezygnować z użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Grupa Luxoft posiada program do zarządzania bazami danych marketingowych, który wykorzystuje pliki cookie do analizy interakcji użytkowników z różnymi komunikatami marketingowymi, takimi jak e-maile marketingowe lub strona docelowa (landing page) oparta na marketingu. Ten plik cookie gromadzi dane osobowe, w tym nazwę użytkownika, odwiedzane strony, sposób uzyskania dostępu do witryny, zakupy użytkownika na stronie internetowej, itp. Informacje te są niezbędne, aby ocenić, czy nasze kampanie marketingowe są skuteczne. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę, aby wyłączyć te pliki cookie.

 

Stały plik cookie z funkcją automatycznego logowania jest również przechowywany po wybraniu opcji “zapamiętaj mnie” podczas logowania. Plik cookie z funkcją automatycznego logowania zostanie usunięty po wylogowaniu się.

 

Blokowanie plików cookie

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie, na przykład:

 

 

W zależności od wersji przeglądarki, której używasz, sposób blokowania może się nieco różnić. Jeśli okaże się, że powyższy opis nie pasuje do przeglądarki, spróbuj sprawdzić odpowiednie instrukcje online.

 

Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 

Usuwanie plików cookie

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na Twoim komputerze, na przykład:

 

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność tej witryny internetowej.

 

 

 1. Bezpieczeństwo witryny

Żadne internetowe transmisje danych nie dają stuprocentowej pewności bezpieczeństwa. W związku z tym, nie możemy zapewnić ani zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa jakichkolwiek przekazanych nam informacji i należy mieć na uwadze, że wszelkie informacje przesyłane do Grupy Luxoft są przekazywane na ryzyko przekazującego dane. Jednakże, środki bezpieczeństwa stosowane przez Grupę Luxoft są zgodne z obecnie stosowanymi, najlepszymi praktykami ochrony witryn internetowych, poczty oraz list mailingowych. Środki te obejmują narzędzia techniczne, proceduralne, monitorujące i śledzące, które mają na celu zabezpieczenie danych przed niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, utratą, zmianą czy też zniszczeniem.

 

Zdajemy sobie sprawę, że może dojść do incydentów niewłaściwego użycia lub nieautoryzowanych wtargnięć programów, z czym spotyka się prawie każda witryna, usługa lub użytkownik. W takich przypadkach naszym zadaniem jest szybka reakcja, w celu eliminacji problemu, zapewnienia lub przywrócenia właściwej funkcjonalności i zminimalizowania wszelkich niedogodności dla naszych użytkowników. W razie potrzeby Grupa Luxoft powiadomi odpowiednie władze o incydentach związanych z niewłaściwym wykorzystaniem lub nieautoryzowanym wtargnięciem programu na witrynę internetową Grupy Luxoft.

 

 1. Pytania, wątpliwości, skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych, chcesz dowiedzieć się o swoich prawach, masz zastrzeżenia lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail do naszego Generalnego Inspektora Ochrony Danych na adres GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com.

 

Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystali informacje, które nam przekazałeś, przeslij nam
e-mail na adres
GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com z tematem "Don't use my data" („Nie przetwarzać moich danych osobowych”) wraz z imieniem i nazwiskiem w treści wiadomości.

 

Aby zaktualizować lub skorygować swoje dane osobowe, należy skontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com.

 

 

 

 

 

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.