REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTACYJNYCH

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług konsultacyjnych („Regulamin”) zawiera postanowienia dotyczące świadczenia przez LUXOFT POLAND spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 280, kod 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000359814, posiadającą NIP 6762423185, REGON 121272822 („LUXOFT”) usług konsultacyjnych.

 2. Umowa o świadczenie usług konsultacyjnych („Umowa”) może być zawarta przy wykorzystaniu komputerowego systemu zamawiania usług konsultacyjnych LUXOFT („System”) zamieszczonego na stronie www.luxoft-training.com („Strona”). Każda osoba („Użytkownik”) korzystająca z Systemu do zakupu usługi konsultacyjnej akceptuje niniejszy Regulamin.

 3. Katalog usług konsultacyjnych, których zamówienie jest możliwe przy wykorzystaniu Systemu, znajduje się na Stronie.

 4. Przed zawarciem Umowy za pomocą Systemu, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

§ 2. KORZYSTANIE Z SYSTEMU

 1. Z Systemu mogą korzystać Użytkownicy mający pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Korzystanie z Systemu wymaga rejestracji na Stronie, poprzez podanie danych osobowych Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL.

 3. Po zalogowaniu się do Systemu Użytkownik dokonuje wyboru usługi konsultacyjnej, a następnie składa zamówienie.

 4. Zapłata za zamówioną usługę konsultacyjną może nastąpić przelewem na rachunek bankowy LUXOFT lub za pomocą systemu płatności elektronicznych zamieszczonego na Stronie (lista banków za pośrednictwem których można dokonać takiej płatności będzie podana podczas składania zamówienia) lub za pomocą karty płatniczej Visa lub Euro/Mastercard. Koszty dokonania płatności ponosi Użytkownik.

 5. LUXOFT zastrzega, że niektóre sposoby płatności mogą być niedostępne ze względu na właściwości wybranej przez Użytkownika usługi konsultacyjnej, w szczególności ze względu na czas jaki pozostał do rozpoczęcia świadczenia usługi przez LUXOFT.

 6. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, przy czym cała kwota musi zostać zapłacona przed rozpoczęciem świadczenia usług przez LUXOFT. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania się środków na rachunku LUXOFT.

 7. Zamówienia nieopłacone w terminie lub takie, dla których nie dokonano wyboru sposobu płatności zostaną automatycznie anulowane. W przypadku, gdy środki wpłyną na rachunek LUXOFT już po anulowaniu zamówienia, Użytkownikowi przysługuje jedynie ich zwrot.

 8. Przy dokonywaniu płatności Użytkownik jest zobowiązany w tytule przelewu podać numer zamówienia.

 9. Po dokonaniu wyboru usługi i sposobu płatności Użytkownik potwierdza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zakup usług zgodnie z danymi wprowadzonymi do Systemu. Po dokonaniu akceptacji przez Użytkownika LUXOFT przesyła Użytkownikowi potwierdzenie złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji na Stronie.

 10. Po zaksięgowaniu się środków na rachunku LUXOFT, LUXOFT przesyła Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji na Stronie.

 11. Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika świadczenie wybranej przez Użytkownika usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany do złożenia LUXOFT wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie przez LUXOFT i Użytkownika Umowy.

§ 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny („Konsument”), ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się na Stronie, Konsument może również skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w § 2 punkt 11 Regulaminu, ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone do chwili odstąpienia od Umowy, proporcjonalnie do zakresu świadczonych usług z uwzględnieniem umówionego wynagrodzenia.

 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi po tym jak LUXOFT w pełni wykona zamówioną usługę konsultacyjną. Konsument, dokonując wyboru usługi, z której charakteru wynika, że jej świadczenie zostanie w pełni wykonane przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, poprzez złożenie zamówienia na tę usługę wyraża zgodę na wykonanie usługi w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 5. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, LUXOFT zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, pomniejszone o wynagrodzenie ewentualnie należne LUXOFT na podstawie § 3 punkt 3 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zażąda innego sposobu w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

§ 4. ZASADY ANULOWANIA USŁUGI

 1. LUXOFT oświadcza, że uzasadniona ekonomicznie minimalna liczba uczestników Usługi konsultacyjnej to cztery osoby.

 2. W wypadku, gdy nie zbiorą się co najmniej czterej Uczestnicy zainteresowani konkretną usługą konsultacyjną LUXOFT najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą jej świadczenia poinformuje wszystkich Uczestników, którzy zgłosili chęć skorzystania z tej usługi  o braku minimalnej liczby Uczestników jak również o anulowaniu świadczenia Usługi we wskazanym terminie

 3. W ciągu tygodnia od otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 Uczestnik stosownie do swojego wyboru, może poinformować LUXOFT o definitywnej rezygnacji z Usługi lub też o chęci skorzystania z tej Usługi w innym terminie, jednakże nie później niż w ciągu roku od pierwszej planowanej daty świadczenia Usługi. Brak jakiegokolwiek oświadczenia Uczestnika we wskazanym terminie oznacza definitywną rezygnację z Usługi.

 4. W wypadku definitywnej rezygnacji z Usługi LUXOFT zwróci Uczestnikowi wszystkie wpłacone zaliczki. Zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, z którego wpłacone zostały zaliczki. Jeśli Uczestnik dokonał wpłat z więcej niż jednego rachunku bankowego, LUXOFT zwróci zaliczki na jeden z tych rachunków.

 5. W wypadku zadeklarowania przez Uczestnika chęci skorzystania z Usługi w innym terminie LUXOFT poinformuje Uczestnika o możliwych terminach świadczenia Usługi. Nie skorzystanie przez Uczestnika z Usługi w ciągu roku od pierwszej planowanej daty świadczenia Usługi wywiera skutki definitywnej rezygnacji.


§ 5. USŁUGI KONSULTACYJNE

 1. Katalog usług konsultacyjnych umieszczony na Stronie zawiera szczegółowy zakres i program konsultacji („Program”) oraz czas ich trwania i miejsce przeprowadzania, jak również wynagrodzenie należne LUXOFT za świadczenie danej usługi konsultacyjnej. Użytkownik przez złożenie zamówienia potwierdza, że zapoznał się z powyższymi informacjami.

 2. Świadczenie usług konsultacyjnych odbywa się w języku polskim.

 3. LUXOFT ma prawo dowolnego ustalania liczby osób zaangażowanych ze strony LUXOFT w wykonanie Umowy oraz do wyznaczania tych osób spośród pracowników LUXOFT lub też może powierzyć wykonywanie całości lub części usług objętych Umową odpowiednio wykwalifikowanym podmiotom trzecim, za których działania ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika.

 4. LUXOFT  oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Umowy oraz zobowiązuje się do świadczenia usług wysokiej jakości.

 5. LUXOFT zobowiązuje się do świadczenia usług konsultacyjnych zgodnie z Programem, w tym w szczególności do:

  a) zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji;

  b) zapewnienia odpowiedniego doboru osób do przeprowadzenia konsultacji;

  c) potwierdzenia na piśmie, na żądanie Użytkownika, faktu i zakresu przeprowadzonych konsultacji.

 6. Umowa zostaje zawarta na czas określony, konieczny dla zrealizowania zakresu konsultacji przewidzianego w Programie.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług konsultacyjnych są rozpatrywane przez LUXOFT.

 2. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (list polecony lub przesyłka kurierska) na adres do korespondencji podany w § 8 punkt 2 Regulaminu.

 3. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia świadczenia usług przez LUXOFT.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej numer zamówienia oraz dane rejestracyjne Użytkownika, jak również opis stwierdzonych nieprawidłowości.

 5. LUXOFT dołoży starań aby udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, przy czym w wypadkach, w których konieczne jest uzyskanie informacji od podmiotów trzecich termin ten może być przedłużony do 30 dni roboczych. Odpowiedź nastąpi w sposób wskazany przez Użytkownika, w braku wskazania w sposób odpowiadający temu, w jaki zgłoszenie zostało złożone. 

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest LUXOFT.

 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wykonania Umowy, jak również w celach marketingowych i rekrutacyjnych LUXOFT. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy LUXOFT zaangażowani w świadczenie usług konsultacyjnych, działalność marketingową oraz rekrutacyjną.

 4. W celach określonych w ust. 2 powyżej będą przetwarzane następujące dane osobowe Użytkownika:

  a) Imię;

  b) Nazwisko;

  c) Adres e-mail;

  d) Adres zamieszkania;

  e) Numer telefonu;

  f) Numer PESEL.

 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych czyni niemożliwym świadczenie usług konsultacyjnych.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

 1. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy, LUXOFT przekaże Użytkownikowi materiały lub opracowania, bez względu na ich formę i nośnik, na jakim się znajdują, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie na własny użytek osobisty.

 2. Przekazanie Użytkownikowi materiałów lub opracowań nie stanowi udzielenia licencji ani przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych materiałów lub opracowań.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory związane z Umową lub wynikające z jej wykonywania będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wezwania drugiej strony do podjęcia negocjacji nie uda się osiągnąć porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo według ustawy.

 2. Wszelka korespondencja kierowana do LUXOFT związana z usługami świadczonymi przez LUXOFT na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy powinna być adresowana na adres:

  LUXOFT POLAND Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 280

  32-080 Zabierzów

  lub pocztą elektroniczną na adres:

  it-trainings@luxoft.com.

 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.


loading map...
Luxoft Warsaw - Warsaw Spire, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
loading map...
Dimitrie Pompeiu nr 5-7 , building C, Et. 5, sect 2, Bucharest, 014459

Contact phone:

021 371 4858
loading map...
Luxoft Poland Wrocław - Silver Tower pl. Konstytucji 3-go Maja 3 50-048 Wrocław
loading map...
Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, Quattro Business Park Five, 31-476 Kraków, Poland

Contact phone:

+48 122110650
   Zapisz się na nasz miesięczny newsletter
Success
Thank you!
Your request has been recieved.