MS Project: Basics

MS Project: Basics

Szkolenie to pokaże Ci perspektywę widzenia projektu w programie Microsoft Project . Narzędzie to wykorzystawne jest to zarządzania i wspierania wszystkich projektów w organizacji (tj. zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie). Szkolenie obejmuje praktyczne zajęcia zarządzania projektem: tworzenie struktury podziału pracy, ustalanie harmonogramu zadań, szacowanie nakładów pracy, przydzielanie zasobów do zadań, monitorowanie budżetu i pracy za pomocą zarządzania wartością wypracowaną itp.
Kod: PM-031
Czas trwania: 16 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie to pokaże Ci perspektywę widzenia projektu w programie Microsoft Project . Narzędzie to wykorzystawne jest to zarządzania i wspierania wszystkich projektów w organizacji (tj. zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie). Szkolenie obejmuje praktyczne zajęcia zarządzania projektem: tworzenie struktury podziału pracy, ustalanie harmonogramu zadań, szacowanie nakładów pracy, przydzielanie zasobów do zadań, monitorowanie budżetu i pracy za pomocą zarządzania wartością wypracowaną itp.
Od uczestników oczekuje się umiejętności prawidłowego zastosowania podstawowych funkcji MS Project oraz samodzielnego wykonywania zadań.

Plan szkolenia

a:2:{s:4:"TEXT";s:4357:"1. Start a new plan (1 hours: 0.5 h theory, 0.5 h practice):
1.1 Create a new plan and set its start date
1.2 Set nonworking days in the project calendar
1.3 Enter the plan title and other properties
2. Build a task list (4 hours: 2 h theory, 2 h practice):
2.1 Create tasks
2.2 Switch task scheduling from manual to automatic
2.3 Enter task durations and estimates
2.4 Enter milestone tasks
2.5 Create summary tasks to outline the plan
2.6 Link tasks to create dependencies
2.7 Check a plan’s duration and finish date
2.8 Document task information
3. Set up resources (3 hours: 1.5 h theory, 1.5 h practice):
3.1 Set up work resources
3.2 Enter the maximum capacity for work resources
3.3 Enter work resource pay rates
3.4 Adjust working time in a resource calendar
3.5 Set up cost resources
3.6 Document resources by using notes
4. Assign resources to tasks (2 hours: 1 h theory, 1 h practice):
4.1 Assign work resources to tasks
4.2 Control work when adding or removing resource assignments
4.3 Assign cost resources to tasks
4.4 Check the plan after assigning resources
5. Format and share your plan (3 hours: 1.5 h theory, 1.5 h practice):
5.1 Customize a Gantt chart view
5.2 Add tasks to a Timeline view
5.3 Customize reports
5.4 Copy views and reports
5.5 Print views and reports
6. Track progress: Basic techniques (3 hours: 1.5 h theory, 1.5 h practice):
6.1 Understand progress tracking
6.2 Save a baseline of your plan
6.3 Track a plan as scheduled
6.4. Enter a task’s completion percentage
6.5 Enter actual values for tasks
TOTAL: 16 hours (50% theory, 50% practice)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Rozpoczynanie nowego planu (1 godz.: 0,5 godz. teorii, 0,5 godz. praktyki):
1.1 Tworzenie nowego planu i ustawianie daty jego rozpoczęcia
1.2 Ustawianie dni wolnych od pracy w kalendarzu projektu
1.3 Wprowadzanie tytułu planu i innych właściwości
2. Budowanie listy zadań (4 godz.: 2 godz. teorii, 2 godz. praktyki):
2.1 Tworzenie zadań
2.2 Przełączanie planowanych zadań z ręcznego na automatyczne
2.3 Wprowadzanie czasu trwania zadań i szacunki
2.4 Wprowadzanie kamieni milowych zadania
2.5 Tworzenie zadania podsumowujące w cely nakreślenia planu
2.6 Łączenie zadań, aby utworzyć zależności
2.7 Sprawdzanie czas trwania i datę zakończenia planu
2.8 Dokumentowanie informacji o zadaniu
3. Przygotowywanie materiałów (3 godziny: 1,5 h teorii, 1,5 h praktyki):
3.1 Konfigurowanie zasobów pracy
3.2 Wprowadzanie maksymalnej pojemność zasobów pracy
3.3 Wprowadzanie stawki wynagrodzenia za zasoby pracy
3.4 Dostosowywanie czasu pracy w kalendarzu zasobów
3.5 Konfigurowanie zasobów kosztów
3.6 Dokumentowanie zasobów za pomocą notatek
4. Przydzielanie zasobów do zadań (2 godz.: 1 godz. teorii, 1 godz. praktyki):
4.1 Przydzielanie zasobów pracy do zadań
4.2 Kontrolowanie pracy podczas dodawania lub usuwania przydziałów zasobów
4.3 Przydzielanie zasobów kosztowych do zadań
4.4 Sprawdzanie planu po przydzieleniu zasobów
5. Formatowanie i udostępnianie swojego planu (3 godziny: 1,5 h teorii, 1,5 h praktyki):
5.1 Dostosowywanie widok wykresu Gantta
5.2 Dodawanie zadania do widoku osi czasu
5.3 Dostosowywanie raportów
5.4 Kopiowanie widoków i raportów
5.5 Drukowanie widoków i raportów
6. Śledzenie postępu: Techniki podstawowe (3 godz.: 1,5 godz. teorii, 1,5 godz. praktyki):
6.1 Zrozumienie śledzenie postępów
6.2 Zapisywanie lini bazowej swojego planu
6.3 Śledzenie planu zgodnie z harmonogramem
6.4. Wpisywanie procentu wykonania zadania
6.5 Wprowadzanie rzeczywistych wartości dla zadań
RAZEM: 16 godzin (50% teorii, 50% praktyki)";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Cele

Od uczestników oczekuje się zademonstrowania prawidłowego zastosowania podstawowych funkcji MS Project oraz samodzielnego wykonywania zadań.

Grupa docelowa

menadżer projektu

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 1540 zł
Bucharest 1540 zł
Kraków 1540 zł
Wroclaw 1540 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.