Przygotowanie do egzaminu Oracle Java SE8 Programmer II (1Z0-809)

Szkolenie to przygotuje Cię do zdania egzaminu Oracle Certified Professional (OCP) na Java SE8 (1Z0-809).
Kod: JVA-078
Czas trwania: 40 godzin

Opis szkolenia

Nasze szkolenie obejmuje wszystkie 12 grup pytań egzaminacyjnych (56 tematów) przedstawionych w zwięzłej, łatwej do zapamiętania formie. Przejdziesz przez szereg praktycznych laboratoriów, po których będziesz mógł śmiało stosować techniki programowania funkcjonalnego (takie jak lambdy i odniesienia do metod i konstruktorów), pracować z klasami wewnętrznymi i anonimowymi, konfigurowalnymi typami i kolekcjami, lokalizować aplikacje , uzyskać dostęp do systemu plików itp.

Szczególną uwagę przywiązuje się do metod odkrywania najbardziej typowych traps i pitfalls. Materiał kursu zawiera liczne przykłady i pytania, które naśladują rzeczywiste sytuacje testowe.

Przystąpienie do egzaminu OCP (1Z0-809) jest możliwe tylko po uzyskaniu certyfikatu OCA (1Z0-808).

Plan szkolenia

Uwagi wstępne
 • Cel, charakter i struktura egzaminu, jego specyfika i pułapki, interfejs egzaminu, klasyfikacja zadań, porady praktyczne i oszczędność czasu
 • Typowe błędy, przypuszczenia, ostrzeżenia, wnioski i sprawdzony "attack plan"
 • Modernizacja SW w celu zwiększenia efektywności przygotowania
 • Tabele i diagramy do zapamiętania, wykorzystanie mnemoniki i analizy logicznej, założenia kontekstowe, zalecenia dotyczące studiowania materiału szkoleniowego

Tematy egzaminu - Grupa 1: Podstawowy projekt zajęć w języku Java (3% total volume)
 • Mechanizm hermetyzacji
 • Mechanizm ingerowania, modyfikatory dostępu i składnia kompozycji
 • Wielopostaciowość
 • Zastępowanie metod hashCode (), equals () i toString () z klasy Object
 • Tworzenie i stosowanie klas niezmiennych i Singleton
 • Stosowanie statycznego słowa kluczowego do bloku inicjalizacji, zmiennych, metod i klas
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 2: Zaawansowane projektowanie zajęć w języku Java (7% total volume)
 • Tworzenie kodu przy użyciu abstrakcyjnych klas i metod
 • Opracowanie kodu poprzez zastosowanie słowa kluczowego final
 • Tworzenie klas wewnętrznych, w tym klas zagnieżdżonych, lokalnych i anonimowych
 • Typy wyliczalne, ich metody i konstruktory
 • Tworzenie kodu, który deklaruje, implementuje i / lub rozszerza interfejsy; @Override adnotacja
 • Tworzenie i używanie wyrażeń lambda
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 3: Typy ogólne i kolekcje (15% total volume)
 • Tworzenie i używanie ogólnych
 • Tworzenie i używanie obiektów ArrayList, TreeSet, TreeMap i ArrayDeque
 • Interfejsy - java.util.Comparator i java.lang.Comparable
 • Strumienie i filtry kolekcji
 • Iteracja przy użyciu metody forEach () na obiektach Stream i List
 • Interfejs strumieniowy i przenośniki strumieniowe
 • Filtracja zbioru według wyrażeń lambda
 • Używanie odwołań do metod z obiektami Stream
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 4: Lambdy i interfejsy funkcjonalne (15% total volume)
 • Korzystanie z interfejsów z pakietu java.util.function, takich jak Predicate, Consumer, Function i Supplier
 • Tworzenie kodu wykorzystującego prymitywne specjalizacje interfejsów funkcjonalnych
 • Tworzenie kodu wykorzystującego binarne wersje funkcjonalnych interfejsów
 • Tworzenie kodu korzystającego z interfejsu UnaryOperator
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - grupa 5: Java Stream API (20% total volume)
 • Tworzenie kodu do pobierania danych z obiektu przy użyciu metod peek () i map (), w tym prymitywnej specjalizacji metody map ()
 • Wyszukiwanie danych przy użyciu metod findFirst (), findAny (), anyMatch (), allMatch () i noneMatch ()
 • Tworzenie kodu korzystającego z klasy Optional
 • Tworzenie kodu, który używa metod przetwarzania danych w obiektach Stream
 • Sortowanie kolekcji za pomocą Stream API
 • Zapisywanie wyniku jako kolekcji za pomocą metod collect () i dzielenie / klasyfikowanie danych na grupy za pomocą klasy Collectors
 • Praca z metodami flatMap () z Stream API
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminów - Grupa 6: Sprawdzanie wyjątków i niezmienników (5% total volume)
 • Blok try-catch i słowo kluczowe throw
 • Konstrukcje do przechwytywania jednego lub więcej wyjątków; ostatni blok
 • Operator try z zasobami
 • Tworzenie niestandardowych wyjątków za pomocą zasobów AutoCloseable
 • Sprawdzanie niezmienników za pomocą operatora assert
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - grupa 7: Java SE 8 Date / Time API (5% total volume)
 • Tworzenie i manipulowanie zdarzeniami związanymi z datami i godzinami, w tym w ramach obiektu ogólnego za pomocą klas LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant, Period i Duration
 • Praca z datami i godzinami w różnych strefach czasowych; uwzględnienie czasu letniego; formatowanie dat i godzin w kalendarzu
 • Tworzenie i manipulowanie zdarzeniami związanymi z datami i godzinami za pomocą klas Instant, Period, Duration i TemporalUnit
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - grupa 8: Podstawy wprowadzania / wyświetlania danych w Javie (10% total volume)
 • Czytanie i pisanie za pomocą konsoli
 • Praca z klasami BufferedReader, BufferedWriter, File, FileReader, FileWriter, FileInputStream, FileOutputStream, ObjectOutputStream, ObjectInputStream i PrintWriter z pakietu java.io
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - grupa 9: I/O plików Java (NIO.2) (5% total volume)
 • Korzystanie z interfejsu Path do pracy z plikami i folderami
 • Używanie klasy Files do sprawdzania dostępności, czytania, usuwania, kopiowania i przenoszenia plików lub folderów, w tym zarządzania metadanymi
 • Używanie Stream API wraz z NIO.2
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 10: Współbieżność Java (10% total volume)
 • Tworzenie wątków opartych na obiektach Runnable i Callable oraz używanie interfejsu ExecutorService do jednoczesnego wykonywania zadań
 • Identyfikowanie potencjalnych problemów we współbieżności, takich jak deadlock, starvation, livelock i race condition
 • Używanie słowa kluczowego zsynchronizowanego i pakietu java.util.concurrent.atomic do zarządzania wątkami podrzędnymi
 • Praca z współbieżnymi kolekcjami i klasami, w tym CyclicBarrier i CopyOnWriteArrayList
 • Współbieżność na podstawie Fork / Join Framework
 • Praca z równoczesnymi strumieniami, takimi jak redukcja, dekompozycja, łączenie, przenośniki i wpływ na wydajność
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - grupa 11: Praca z bazami danych za pośrednictwem JDBC (4% total volume)
 • Interfejsy dla JDBC, takie jak sterownik, połączenie, instrukcja i zestaw wyników oraz ich połączenie z implementacją bazy danych przez dostawcę
 • Komponenty wymagane do połączenia z bazą danych za pomocą klasy DriverManager, w tym adres URL JDBC
 • Tworzenie żądań i odczytywanie wyników z bazy danych; tworzenie i poprawne zamykanie obiektów ResultSet, Statement i Connection oraz iteracji wyników
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminów - Grupa 12: Lokalizacja (1% total volume)
 • Tworzenie i zmiana ustawień regionalnych za pomocą obiektu Locale
 • Tworzenie i odczytywanie plików właściwości
 • Tworzenie obiektu ResourceBundle dla każdej lokalizacji i ładowanie takich zasobów do aplikacji
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Cele

 • Zwiększenie swoich szans na zdanie certyfikatu Java SE8 OCP
 • Podniesienie swoje umiejętności zawodowe poprzez systematyczne doskonalenie zaawansowanych funkcji języka Java
 • Zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy
 • Przygotowanie się do dalszych certyfikatów (takich jak Java Developer Certified Master)

Grupa docelowa

 • Programiści Java

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 2860 zł
Bucharest 2860 zł
Kraków 2860 zł
Wroclaw 2860 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

JVA-078107108

Zarejestruj się na następne szkolenie

Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.