Kurs JavaScript development

Kurs JavaScript development

W tym szkoleniu przyjrzymy się JavaScript (EcmaScript 2015+), wykorzystaniu JavaScript do pracy w przeglądarkach (zdarzenia UI, manipulacja HTML z DOM CSS), modułom JavaScript (NPM, Webpack), pracy z serwerem (protokół HTTP, REST, AJAX, Axios, WebSocket).
Kod: WEB-007
Czas trwania: 40 godzin

Opis szkolenia

W tym szkoleniu przyjrzymy się JavaScript (EcmaScript 2015+), wykorzystaniu JavaScript do pracy w przeglądarkach (zdarzenia UI, manipulacja HTML z DOM CSS), modułom JavaScript (NPM, Webpack), pracy z serwerem (protokół HTTP, REST, AJAX, Axios, WebSocket). Jest to również pierwszy krok w kierunku nauki frameworków internetowych Angular i React.

Szkolenie obejmuje również takie tematy jak korzystanie z OOP, praca z JSON i programowanie funkcjonalne. Dowiesz się szczegółowo, jak pracować z klasami, obiektami, tablicami, datami, niezmiennością i asynchronicznością.

Plan szkolenia

Język JavaScript
 • Wersje i implementacje JavaScript
 • Zakres aplikacji JavaScript (przeglądarka, serwer, programowanie mobilne)
 • Typy danych: String, Number, Boolean (pojęcia prawdziwości i fałszu)
 • Operatorzy, priorytety operatorów
 • Deklarowanie zmiennych: var, const, let
 • Pętle: while, for, for... in, for... of
 • Praca z liczbami i łańcuchami
 • Wartości null i undefined: różnice i przypadki użycia
 • Praca z konsolą
 • Wyjątki w JavaScript

JSON, obiekty i tablice
 • Format JSON, przykłady
 • JSON.parse i stringify
 • Obiekty, praca z klasą Object
 • Tworzenie obiektów (przy użyciu literału {}, operatora new, metody create)
 • Dziedziczenie prototypów, odwołanie do __proto__
 • Getters i Setters
 • Operator in i hasOwnProperty, pojęcie wyliczalnych właściwości
 • Metoda toString (), wywołując i przesłaniając metodę
 • Metoda valueOf (), wywołanie i przesłanianie metody
 • Tworzenie tablic: literały i nowa Array ()
 • Automatyczna zmiana rozmiaru tablicy
 • Pobieranie i ustawianie długości tablicy, obcięcie tablicy
 • Korzystanie z metod join () i concat ()
 • Korzystanie z metody sortowania, ustawianie kolejności sortowania tablicy
 • Korzystanie z metod plasterek i łączenie
 • Używanie metod push, pop, shift, unshift: tworzenie stosu lub kolejki

Praca z datą i godziną
 • Korzystanie z konstruktora new Date ()
 • Pojęcie komputerowej reprezentacji daty jako czasu, który upłynął od epoki
 • Korzystanie z getTime () i setTime ()
 • Analizowanie ciągu daty
 • Opcje tworzenia łańcuchów w JS: używanie pojedynczych i podwójnych cudzysłowów
 • Interpolacja ciągów (ciąg w apostrofach)
 • Cytowanie znaków specjalnych w ciągu
 • Konkatenacja ciągów, wielkie i małe litery
 • Wyszukiwanie podciągu za pomocą indexOf () i lastIndexOf ()
 • Wybieranie podciągu za pomocą funkcji substring () i substr ()
 • Korzystanie z metod obejmuje, kończyWith, zaczynaWith

Korzystanie z JavaScript w przeglądarce: DOM Model
 • Zarządzanie oknem przeglądarki, dokumentem, zdarzeniami i układem (CSS)
 • Obiekt Window i jego zastosowanie
 • Łączenie kodu JavaScript ze stroną HTML
 • Sekwencja wykonywania skryptów na stronie
 • Buforowanie skryptów, serwery CDN, wymuszenie przeładowania JavaScript
 • Korzystanie z referencji, łączenie JavaScript z referencjami
 • Zdarzenie onload i jego użycie
 • Ataki XSS na strony internetowe
 • Praca z DOM: używanie window, document, childNodes
 • Manipulowanie dokumentem za pomocą DOM: tworzenie, usuwanie, przenoszenie elementów
 • Używanie metody getElementById (), getElementsByTagName (), getElementsByClassName () do wyszukiwania elementów na stronie
 • Korzystanie z metod i właściwości HTMLDocument i HTMLElement

Events in Browser
 • Pojęcie programowania sterowanego zdarzeniami
 • Programy obsługi zdarzeń i słuchacze
 • Dołączanie programów obsługi zdarzeń za pomocą addEventListener ()
 • Właściwości i metody klasy Event
 • Wydarzenia kipią i przechwytują
 • Zatrzymywanie propagacji
 • Wydarzenia okienne
 • Zdarzenia myszy i klawiatury, specjalne właściwości zdarzeń
 • Formy wydarzeń

Praca z CSS i zarządzanie stylami
 • Standard CSS, główne właściwości CSS
 • Wspólne style i style poszczególnych elementów
 • Kaskadowe style
 • Selektory CSS
 • Zmiana CSS za pomocą JavaScript
 • Model CSS box: margines, dopełnienie, obramowanie
 • Zarządzanie widocznością elementów: widoczność i wyświetlanie
 • Pozycjonowanie elementów: bezwzględne, stałe, względne, górne i lewe
 • Jednostki miary - px, pt itp.
 • Przepełnienie elementu i zarządzanie przez właściwość przepełnienia
 • Zarządzanie warstwami dokumentów: właściwość zIndex
 • Animacja, ruchome elementy
 • Praca z klasami, ustawianie className
 • Praca z widocznością i przejściami
 • Metoda querySelectorAll ()

Praca z modułami w JavaScript, NPM, Webpack
 • Powody używania modułów
 • Eksport z modułu
 • Importuj z modułu
 • Ponowny eksport
 • Praca z NPM, pakiet.json
 • Folder node_modules, ładowanie pakietów za pomocą NPM
 • Globalna i lokalna instalacja pakietów
 • Korzystanie z pakietu Webpack do składania pakietów
 • Programy ładujące CSS i TypeScript
 • Konfiguracja pliku webpack.config.js
 • Tworzenie paczki, kompresja
 • Wtyczki Webpack
 • Korzystanie ze starszych systemów modułowych - CommonJS i AMD
 • Korzystanie z CommonsChunkPlugin, wiele punktów wejścia
 • Wymiana gorącego modułu (HMR)

Klasy i dziedziczenie w JavaScript
 • Dziedziczenie prototypów, odniesienie __proto__
 • Prototyp obiektu
 • Korzystanie z instancji instanceof
 • Klasa słów kluczowych, tworzenie klas
 • Słowo kluczowe super
 • Korzystanie z metody Object. assign ()
 • Korzystanie z metody Object.defineProperty ()
 • Getters i setters
 • Operator rozrzutu do pracy z obiektami i tablicami
 • Destrukturyzacja tablicy i obiektu

Programowanie funkcjonalne w JavaScript
 • Działa jako zmienne
 • Tablice argumentów
 • Klasa Funkcja, metody call () i apply ()
 • Metoda bind (), instalowanie tego i niektórych parametrów za pomocą bind
 • Zamknięcia w JavaScript
 • Hermetyzacja wartości za pomocą domknięć
 • Tworzenie funkcji za pomocą konstruktora Function: konstruowanie ciągu
 • Funkcje strzałkowe, przykłady ich wykorzystania
 • Operacje funkcjonalne z tablicą: find, findIndex, filter
 • Przykłady użycia mapy / filtru / redukcji do przetwarzania danych w tablicy

Niezmienność, testowanie, wzorzec MVC
 • Pojęcie niezmienności, jego zalety
 • Mutowalne i niezmienne metody zmiany obiektów i tablic
 • Pojęcie i zalety Virtual DOM
 • Testowanie niezmiennych funkcji przy użyciu Jest
 • Memoizacja, jej zalety
 • Typowe błędy i zalecenia dotyczące używania programowania funkcjonalnego
 • Wzorzec MVC, tworzenie interfejsu użytkownika
 • Przegląd głównych bibliotek do tworzenia interfejsów: Angular, React, Vue

Asynchroniczność w JavaScript. Obietnice
 • Pojęcie i konieczność asynchroniczności
 • Praca z setTimeout, setInterval, clearTimeout
 • Funkcje oddzwaniania
 • Utrata tego przy korzystaniu z funkcji zwrotnej. Rozwiązania (wykorzystujące bind, funkcje strzałek itp.)
 • Pojęcie obietnicy, powrót obietnicy z funkcji asynchronicznej
 • Method Promise.all (), jej zastosowanie
 • Składnia async / await, opcje użycia, ograniczenia
 • Obsługa wyjątków: odrzucenie obietnicy, obsługa wyjątków w przypadku wywołań asynchronicznych

Praca z serwerem. Protokół HTTP. Usługi REST
 • Protokół HTTP
 • Nagłówki i metody HTTP (GET, POST, PUT, DELETE itp.), Transfer danych
 • Serwery HTTP (przegląd)
 • Kody odpowiedzi serwera HTTP
 • Korzystanie z formularzy do przesyłania danych
 • Przesyłanie danych na serwer z AJAX
 • Architektura REST: zalety i osobliwości
 • Implementacja CRUD (tworzenie / odczytywanie / aktualizowanie / usuwanie) z REST
 • Używanie funkcji fetch () do pobierania i wysyłania danych
 • Dokumentowanie usług REST za pomocą Swagger
 • Pojęcie HATEOAS, używanie go

Biblioteka AXIOS. Protokół WebSocket
 • Porównanie wysokopoziomowej biblioteki Axios z wykorzystaniem niskopoziomowej metody fetch ()
 • GET i POST żądania w Axios
 • Używanie async / await z Axios
 • Obsługa błędów w używaniu Axios
 • Anulowanie żądania w Axios
 • Protokół WebSocket
 • Przykłady użycia WebSocket, porównanie z HTTP

Cele

 • Rozwiń dobre zrozumienie możliwości JavaScript
 • Zdobądź solidną podstawę do dalszego wykorzystania frameworków internetowych, takich jak React lub Angular
 • Poznaj strukturę i składnię języka oraz jego model obiektowy
 • Szczegółowy przegląd modelu DOM dla dokumentu HTML oraz CSS
 • Zapoznaj się z technikami zarządzania DOM i CSS przy użyciu JavaScript
 • Naucz się modeli obsługi zdarzeń i tworzenia formularzy oraz uzyskaj przegląd technologii JSON i Ajax, asynchroniczności i pracy z serwerem

Grupa docelowa

 • Web developers

Wymagania

 • Znajomość HTML i CSS. Pożądane jest doświadczenie w programowaniu w dowolnym języku podobnym do języka C (C, C ++, Java, C #).

Trener Online
Florin-Catalin Tudose, Florin-Catalin Java and Web Technologies Expert
Catalin is an experienced and dedicated software engineer with expertise in a variety of areas such as requirements analysis, project management (Waterfall and Agile), people management, Java technologies, database design, software architecture and software technologies for Enterprise Applications. Between 2003 and 2015 he has held several roles in telecommunications and financial projects, from Java senior developer to Java technical team lead and architect.

In addition to his role as a software engineer, Catalin has also been involved in developing and facilitating trainings on programming and databases for companies and universities. He has delivered courses on subjects such as Java, Web technologies, analysis of algorithms, SQL and database design.

Since 2012, he has conducted more than 4000 hours of courses in the Luxoft Training Center. He is the author or a coauthor of the following courses:


Catalin was also the lead facilitator for the Corporate Junior Program (CJP) which took part in Luxoft Poland (Krakow and Wroclaw). This program has prepared about 50 new Java developers to join delivery projects inside the company.

Together with Luxoft, he initiated and introduced the “Advanced Java Programming” course for the students pursuing their master’s degree at the Faculty of Automation and Computer Science in Bucharest.

He is an Agile Certified Scrum Master with a deep understanding of project management techniques and plenty of experience in managing software development projects.
Harmonogram w Online Cennik
Szkolenie zaplanowano na Online
18.07.2023 - 31.07.2023
Godziny szkolenia: 09:30-13:30
Lokalizacja: Online
Czas trwania: 40 godzin
Jezyk: Angielski
Trener
Florin-Catalin Tudose, Florin-Catalin
Java and Web Technologies Expert
3 840 zł
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
18.07.2023 - 31.07.2023
Godziny szkolenia: 09:30-13:30
Lokalizacja: Online
Czas trwania: 40 godzin
Trener
Florin-Catalin Tudose, Florin-Catalin
Java and Web Technologies Expert
3 840 zł
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 3520 zł
Bucharest 3520 zł
Kraków 3520 zł
Wroclaw 3520 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

WEB-007 +0+WEB-00771848

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Wybierz termin
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.