Kurs JavaScript development

Kurs JavaScript development

W tym szkoleniu przyjrzymy się JavaScript (EcmaScript 2015+), wykorzystaniu JavaScript do pracy w przeglądarkach (zdarzenia UI, manipulacja HTML z DOM CSS), modułom JavaScript (NPM, Webpack), pracy z serwerem (protokół HTTP, REST, AJAX, Axios, WebSocket).
Kod: WEB-007
Czas trwania: 40 godzin

Opis szkolenia

W tym szkoleniu przyjrzymy się JavaScript (EcmaScript 2015+), wykorzystaniu JavaScript do pracy w przeglądarkach (zdarzenia UI, manipulacja HTML z DOM CSS), modułom JavaScript (NPM, Webpack), pracy z serwerem (protokół HTTP, REST, AJAX, Axios, WebSocket). Jest to również pierwszy krok w kierunku nauki frameworków internetowych Angular i React.

Szkolenie obejmuje również takie tematy jak korzystanie z OOP, praca z JSON i programowanie funkcjonalne. Dowiesz się szczegółowo, jak pracować z klasami, obiektami, tablicami, datami, niezmiennością i asynchronicznością.

Plan szkolenia

Język JavaScript
 • Wersje i implementacje JavaScript
 • Zakres aplikacji JavaScript (przeglądarka, serwer, programowanie mobilne)
 • Typy danych: String, Number, Boolean (pojęcia prawdziwości i fałszu)
 • Operatorzy, priorytety operatorów
 • Deklarowanie zmiennych: var, const, let
 • Pętle: while, for, for... in, for... of
 • Praca z liczbami i łańcuchami
 • Wartości null i undefined: różnice i przypadki użycia
 • Praca z konsolą
 • Wyjątki w JavaScript

JSON, obiekty i tablice
 • Format JSON, przykłady
 • JSON.parse i stringify
 • Obiekty, praca z klasą Object
 • Tworzenie obiektów (przy użyciu literału {}, operatora new, metody create)
 • Dziedziczenie prototypów, odwołanie do __proto__
 • Getters i Setters
 • Operator in i hasOwnProperty, pojęcie wyliczalnych właściwości
 • Metoda toString (), wywołując i przesłaniając metodę
 • Metoda valueOf (), wywołanie i przesłanianie metody
 • Tworzenie tablic: literały i nowa Array ()
 • Automatyczna zmiana rozmiaru tablicy
 • Pobieranie i ustawianie długości tablicy, obcięcie tablicy
 • Korzystanie z metod join () i concat ()
 • Korzystanie z metody sortowania, ustawianie kolejności sortowania tablicy
 • Korzystanie z metod plasterek i łączenie
 • Używanie metod push, pop, shift, unshift: tworzenie stosu lub kolejki

Praca z datą i godziną
 • Korzystanie z konstruktora new Date ()
 • Pojęcie komputerowej reprezentacji daty jako czasu, który upłynął od epoki
 • Korzystanie z getTime () i setTime ()
 • Analizowanie ciągu daty
 • Opcje tworzenia łańcuchów w JS: używanie pojedynczych i podwójnych cudzysłowów
 • Interpolacja ciągów (ciąg w apostrofach)
 • Cytowanie znaków specjalnych w ciągu
 • Konkatenacja ciągów, wielkie i małe litery
 • Wyszukiwanie podciągu za pomocą indexOf () i lastIndexOf ()
 • Wybieranie podciągu za pomocą funkcji substring () i substr ()
 • Korzystanie z metod obejmuje, kończyWith, zaczynaWith

Korzystanie z JavaScript w przeglądarce: DOM Model
 • Zarządzanie oknem przeglądarki, dokumentem, zdarzeniami i układem (CSS)
 • Obiekt Window i jego zastosowanie
 • Łączenie kodu JavaScript ze stroną HTML
 • Sekwencja wykonywania skryptów na stronie
 • Buforowanie skryptów, serwery CDN, wymuszenie przeładowania JavaScript
 • Korzystanie z referencji, łączenie JavaScript z referencjami
 • Zdarzenie onload i jego użycie
 • Ataki XSS na strony internetowe
 • Praca z DOM: używanie window, document, childNodes
 • Manipulowanie dokumentem za pomocą DOM: tworzenie, usuwanie, przenoszenie elementów
 • Używanie metody getElementById (), getElementsByTagName (), getElementsByClassName () do wyszukiwania elementów na stronie
 • Korzystanie z metod i właściwości HTMLDocument i HTMLElement

Events in Browser
 • Pojęcie programowania sterowanego zdarzeniami
 • Programy obsługi zdarzeń i słuchacze
 • Dołączanie programów obsługi zdarzeń za pomocą addEventListener ()
 • Właściwości i metody klasy Event
 • Wydarzenia kipią i przechwytują
 • Zatrzymywanie propagacji
 • Wydarzenia okienne
 • Zdarzenia myszy i klawiatury, specjalne właściwości zdarzeń
 • Formy wydarzeń

Praca z CSS i zarządzanie stylami
 • Standard CSS, główne właściwości CSS
 • Wspólne style i style poszczególnych elementów
 • Kaskadowe style
 • Selektory CSS
 • Zmiana CSS za pomocą JavaScript
 • Model CSS box: margines, dopełnienie, obramowanie
 • Zarządzanie widocznością elementów: widoczność i wyświetlanie
 • Pozycjonowanie elementów: bezwzględne, stałe, względne, górne i lewe
 • Jednostki miary - px, pt itp.
 • Przepełnienie elementu i zarządzanie przez właściwość przepełnienia
 • Zarządzanie warstwami dokumentów: właściwość zIndex
 • Animacja, ruchome elementy
 • Praca z klasami, ustawianie className
 • Praca z widocznością i przejściami
 • Metoda querySelectorAll ()

Praca z modułami w JavaScript, NPM, Webpack
 • Powody używania modułów
 • Eksport z modułu
 • Importuj z modułu
 • Ponowny eksport
 • Praca z NPM, pakiet.json
 • Folder node_modules, ładowanie pakietów za pomocą NPM
 • Globalna i lokalna instalacja pakietów
 • Korzystanie z pakietu Webpack do składania pakietów
 • Programy ładujące CSS i TypeScript
 • Konfiguracja pliku webpack.config.js
 • Tworzenie paczki, kompresja
 • Wtyczki Webpack
 • Korzystanie ze starszych systemów modułowych - CommonJS i AMD
 • Korzystanie z CommonsChunkPlugin, wiele punktów wejścia
 • Wymiana gorącego modułu (HMR)

Klasy i dziedziczenie w JavaScript
 • Dziedziczenie prototypów, odniesienie __proto__
 • Prototyp obiektu
 • Korzystanie z instancji instanceof
 • Klasa słów kluczowych, tworzenie klas
 • Słowo kluczowe super
 • Korzystanie z metody Object. assign ()
 • Korzystanie z metody Object.defineProperty ()
 • Getters i setters
 • Operator rozrzutu do pracy z obiektami i tablicami
 • Destrukturyzacja tablicy i obiektu

Programowanie funkcjonalne w JavaScript
 • Działa jako zmienne
 • Tablice argumentów
 • Klasa Funkcja, metody call () i apply ()
 • Metoda bind (), instalowanie tego i niektórych parametrów za pomocą bind
 • Zamknięcia w JavaScript
 • Hermetyzacja wartości za pomocą domknięć
 • Tworzenie funkcji za pomocą konstruktora Function: konstruowanie ciągu
 • Funkcje strzałkowe, przykłady ich wykorzystania
 • Operacje funkcjonalne z tablicą: find, findIndex, filter
 • Przykłady użycia mapy / filtru / redukcji do przetwarzania danych w tablicy

Niezmienność, testowanie, wzorzec MVC
 • Pojęcie niezmienności, jego zalety
 • Mutowalne i niezmienne metody zmiany obiektów i tablic
 • Pojęcie i zalety Virtual DOM
 • Testowanie niezmiennych funkcji przy użyciu Jest
 • Memoizacja, jej zalety
 • Typowe błędy i zalecenia dotyczące używania programowania funkcjonalnego
 • Wzorzec MVC, tworzenie interfejsu użytkownika
 • Przegląd głównych bibliotek do tworzenia interfejsów: Angular, React, Vue

Asynchroniczność w JavaScript. Obietnice
 • Pojęcie i konieczność asynchroniczności
 • Praca z setTimeout, setInterval, clearTimeout
 • Funkcje oddzwaniania
 • Utrata tego przy korzystaniu z funkcji zwrotnej. Rozwiązania (wykorzystujące bind, funkcje strzałek itp.)
 • Pojęcie obietnicy, powrót obietnicy z funkcji asynchronicznej
 • Method Promise.all (), jej zastosowanie
 • Składnia async / await, opcje użycia, ograniczenia
 • Obsługa wyjątków: odrzucenie obietnicy, obsługa wyjątków w przypadku wywołań asynchronicznych

Praca z serwerem. Protokół HTTP. Usługi REST
 • Protokół HTTP
 • Nagłówki i metody HTTP (GET, POST, PUT, DELETE itp.), Transfer danych
 • Serwery HTTP (przegląd)
 • Kody odpowiedzi serwera HTTP
 • Korzystanie z formularzy do przesyłania danych
 • Przesyłanie danych na serwer z AJAX
 • Architektura REST: zalety i osobliwości
 • Implementacja CRUD (tworzenie / odczytywanie / aktualizowanie / usuwanie) z REST
 • Używanie funkcji fetch () do pobierania i wysyłania danych
 • Dokumentowanie usług REST za pomocą Swagger
 • Pojęcie HATEOAS, używanie go

Biblioteka AXIOS. Protokół WebSocket
 • Porównanie wysokopoziomowej biblioteki Axios z wykorzystaniem niskopoziomowej metody fetch ()
 • GET i POST żądania w Axios
 • Używanie async / await z Axios
 • Obsługa błędów w używaniu Axios
 • Anulowanie żądania w Axios
 • Protokół WebSocket
 • Przykłady użycia WebSocket, porównanie z HTTP

Cele

 • Rozwiń dobre zrozumienie możliwości JavaScript
 • Zdobądź solidną podstawę do dalszego wykorzystania frameworków internetowych, takich jak React lub Angular
 • Poznaj strukturę i składnię języka oraz jego model obiektowy
 • Szczegółowy przegląd modelu DOM dla dokumentu HTML oraz CSS
 • Zapoznaj się z technikami zarządzania DOM i CSS przy użyciu JavaScript
 • Naucz się modeli obsługi zdarzeń i tworzenia formularzy oraz uzyskaj przegląd technologii JSON i Ajax, asynchroniczności i pracy z serwerem

Grupa docelowa

 • Web developers

Wymagania

 • Znajomość HTML i CSS. Pożądane jest doświadczenie w programowaniu w dowolnym języku podobnym do języka C (C, C ++, Java, C #).

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 3520 zł
Bucharest 3520 zł
Kraków 3520 zł
Wroclaw 3520 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.